KÍNH SỚ CẦU LỄ ĐOẠN TANG LỄ TẠ 3 NĂM

KÍNH SỚ CẦU LỄ ĐOẠN TANG

LỄ TẠ 3 NĂM

Kính xin tạ lễ ơn Trời

Tạ lễ ơn Đất độ đời vong âm

Gia đình nay kính tạ xong

Ơn Thiên, ơn Địa giúp chung độ hồn

Độ cho trần thế đủ đường

An khang cho dưới trần dương gia đình

Độ phúc cho vong thực tình

Đã được siêu thoát chân linh nhẹ nhàng

Cầu xin trên độ bình an

Cho vong âm được vẹn toàn tốt tươi

Gia đình cầu kính Đất Trời

Cầu kính Phật, Thánh, Thần đời nước Nam

Hôm nay tạ lễ đoạn tang

Xin hóa khăn trắng, khăn vàng từ đây

Hết tang kính lễ hôm nay

Cầu trên chứng nhận cho nay tâm trần

Cầu vong Gia tiên có phần

Chứng cho tâm đạo người trần cháu con

Ba năm đã được vuông tròn

Mãn tang cho cháu cho con gia đình

Cầu xin vong độ phúc vinh

Cho cả gia đình con cháu từ đây

Mãn tang xin hóa khăn này

Ba năm đầy đủ tháng ngày giỗ vong

Cơm canh kính giỗ nhất lòng

Cầu hồn chứng nhận tâm cùng toàn gia

Đơn trình thay sớ kính tòa

Người trần thiết lập tại gia kính thành

Cầu trên độ phúc độ danh

Độ con cháu chắt kính thành cầu xin

Lỗi chi xin xá xin thương

Xin tu theo Đạo Thiên Vương nước nhà

Có được trên dưới thuận hòa

Có được vong nhà mát mẻ siêu sinh

Đó là ơn Đức Thiên Đình

Ơn Phật ,Thần, Thánh nước mình Việt Nam

Ơn Tiên, ơn Tổ họ hàng

Nhà mình cũng độ phúc ban cho đời

Mới được tốt đẹp an người

An của vui vẻ lộc đời gia chung

Cầu hồn chín suối an lòng

Độ cho con cháu tạ cùng hôm nay.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình năm 2001.

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

 

 

Lời dạy của Cha:

 

 

Hết tang xin hóa khăn này

Đó là Luật của Thiên nay ban trần

Mấy ai biết được Luật Thần

Có người để lại tang phần người sau

Hoặc là đem nhuộm thành mầu

Làm gì chẳng đẹp tốt đâu cho trần

Đây Luật Đạo Thánh dạy dân

Để cho người trần biết phép từ đây

Cả những câu đối trăm ngày

Cất mâm là hóa đừng nay để dành

Làm gì câu đối rõ rành

Của vong là hóa kính thành cho vong

Bài này là lễ tạ xong

Cũng là Cha dạy dân cùng từ đây.

Xin quy Ngọc Phật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *