KÍNH LỄ NGÀY GIỖ NĂM THỨ 2

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH LỄ NGÀY GIỖ NĂM THỨ 2

Của vong âm nhà là (họ và tên vong… thọ…

Tạ thế ngày…tháng…năm… táng ở xứ đồng…)

Kính xin mời hồn vong nhà

Là………. về nhà chứng tâm

Chứng ngày lễ giỗ hai năm

Gia đình tất cả cùng dâng lễ hồn

Hai năm gia đình thương hồn

Lo ngày lễ kính cầu hồn an vong

Suối vàng mát mẻ an lòng

Phần hồn, phần xác, phần vong gia đình

Cầu hồn vong được an bình

Cầu hồn Tiên Tổ gia đình độ vong

Đi về ngày giỗ ấm lòng

Hương quà, cơm cỗ cúng vong gia đình

Kính mời Tổ Tông họ mình

Kính mời Nội, Ngoại vong linh cùng về

Cùng chứng hưởng lễ trần quê

Anh em, con cháu, chắt về hôm nay

Cầu xin chứng độ đủ đầy

Cho trần con cháu của nay gia đình.

 

Lưu ý:

Nếu gia đình có lễ làm sớ lấy dâng lễ tạ các Quan, Thần Linh xứ mộ, các Quan Thổ Công đất ở một lễ riêng để lễ tạ các Quan. Còn lễ giỗ phải có mâm riêng mời vong, lễ Gia tiên Tổ có mâm riêng, có bao nhiêu lễ đem lễ hết, lấy nhiều bát đũa vào lễ được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *