KÍNH SỚ CẦU ĐỘ CHO VONG NGƯỜI GIÀ NGƯỜI TRẺ MẤT Ở BỆNH VIỆN HOẶC Ở TRÊN ĐƯỜNG, TAI NẠN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KÍNH SỚ CẦU ĐỘ CHO VONG NGƯỜI GIÀ

 NGƯỜI TRẺ MẤT Ở BỆNH VIỆN

HOẶC Ở TRÊN ĐƯỜNG, TAI NẠN

Kính xin Trời, Đất độ thương

Kính xin Phật, Thánh, Thần thiêng nước nhà

Kính cầu trên giúp độ ra

Cho người trần có sự là không an

Họ tên tín chủ rõ ràng

Họ… tên… tuổi… địa chỉ…

Không may đã bị thác sang

Ngày, giờ, tín chủ kính làm sớ riêng

Cầu xin trên giúp Gia tiên

Cho vong âm được bình yên về nhà

Hồn theo xác về tại gia

Trên đường từ đấy về nhà Gia tiên

Xin cầu trên giúp vong miền

Cho vong âm được nghe tên của mình

Ba hồn  bảy vía (nam), 9 vía (nữ) vong linh

Hồn hãy nghe tiếng tên mình hôm nay

Hãy về theo xác mình ngay

Ba hồn, … vía, ba hồn, … vía, ba hồn, … vía

Tên vong là:…., ….tuổi, địa chỉ ở…

– Ghi vong âm phải ghi rõ họ tên, tuổi, ghi 3 lần, đọc 9 lần; ghi ngày, tháng, năm; ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ, đọc xong hóa sớ ngay.

* Người đọc sớ trực tiếp gọi hồn vong:

1- Gọi hồn ở bệnh viện để đưa vong về nhà của vong.

2- Gọi hồn ở nơi đất mất ngoài đường để hồn được theo xác về, đọc bài này 3 lần trước khi đưa xác về.

3- Đọc bài này 3 lần khi đã đưa xác vong về nhà.

4- Đọc bài này 3 lần trước lúc liệm vong vào quan.

5- Là gọi hồn về theo xác để nhập xác khi liệm hoặc ở bệnh viện về, người nhà mất dọc đường trên xe ô tô.

6- Người đi cùng cứ gọi họ tên người mất là họ sẽ theo xác về nhà; về đến nhà nhờ ai đọc bài này ngay cũng được, không phải chờ sắp lễ; chỉ dâng 5 nén hương lễ ở giữa sân, hoặc ở ban Thổ Công là được.

7- Người nhà sắm lễ mặn, chay, sau nước chè; tự viết sớ lấy ghi rõ họ, tên, tuổi, địa chỉ ở đâu, người mất mấy giờ, ngày, tháng, năm, ở nơi nào, xin nhờ các Quan giúp cho hồn vong được về nhà theo xác vong âm.

8- Đọc sớ bài xong đem hóa tại nơi làm lễ nhà mình hoặc ở nơi đường chỗ vong mới mất; phải làm 2 lần sớ, hóa 2 lần, người mất trên xe dọc đường về làm 1 sớ.

– Bài này đọc trước khi liệm cho vong 15 phút, vì vong mất không ở nhà sẽ khác với vong mất ở nhà.

– Nhớ không phải dùng tiền vàng mã âm phủ phí tiền, không được dùng tiền thật rắc đường là phạm tội với Thánh, Thần, các Quan.

 

Kính viết theo lời đọc của Thánh tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *