KÍNH SỚ XIN GIỜ LIỆM CHO VONG

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH SỚ XIN GIỜ LIỆM CHO VONG

Kính xin phép các Quan, Thần

Kính xin Quan giúp cho trần liệm vong

Giờ lành xin được an lòng

Gia đình tín chủ liệm vong an lành

Cầu xin Quan độ việc thành

Liệm vong vào trũ an lành hôm nay

Vào …giờ (sáng, chiều) ngày này

Gia đình tín chủ nhờ nay Quan, Thần.

Vong âm họ tên…thọ… tuổi

Tạ thế hồi… giờ…phút, ngày..tháng…năm..

Ngày…tháng…..năm…

Tín chủ gia đình, họ tên….  tuổi….

Địa chỉ………..

Gia đình hoặc tổ quy viết bài sớ trên, mời toàn thể gia đình nghe đọc sớ trình các Quan, xong được hóa đi, đọc đến bài liệm nhập quan cho người chết.

 

Bài số 31:

KÍNH XIN LIỆM NHẬP QUAN

CHO NGƯỜI CHẾT

Kính nhờ các Quan giúp cho gia đình (đọc ba lần)

(Bài liệm Tổ Quy hoặc ai làm cũng được)

Xin quy Ngọc Phật

Cầu xin Phật, Thánh nước Nam

Cầu xin Thần Xứ bản làng quê hương

Xứ Thần linh ứng xã phường

Phố nơi trần ở khói hương kính thành

Trần gian quy Phật nước mình

Xin quy Đạo Nước ân tình nghĩa sâu

Chết theo Tiên Tổ một màu

Xin kính niệm cầu nhập cữu cho vong

Cầu Thiên ứng nhiệm phép hồng

Kính xin nhập cữu quan cùng từ đây

Cầu xin trên chứng đủ đầy

Cho vong được nhập quan nay âm phần

Xin cầu Quan Đức Thánh Nhân

Xin cầu Quan Đức Thánh, Thần nước Nam

Quan Thần Xứ, của xứ Quan

Nhập quan, nhập nhập, nhập quan lúc này

Nhập quan, nhập nhập, hôm nay

Nhập quan, nhập nhập, giờ đây rõ ràng

Theo đúng Luật, Lệnh Thiên Đàng

Nhập quan, hồn nhập phần sang xác trần

Xác hồn nhập quan có phần

Hồn nhập, xác nhập âm phần từ đây

Để hồn nghe dưới trần nay

Viếng hồn xa cách từ đây dương trần

Đôi bên cách biệt có phần

Mời vong hồn trần nghe phúng viếng vong

Xác thì nằm ở bên trong

Hồn trần được ở cả trong lẫn ngoài

Trong quan, ngoài ảnh đôi nơi

Anh em, con cháu dòng đời tiếc thương

Phúng hồn xa cõi trần dương

Nhập quan xong viếng hồn yên giấc nằm.

Xin quy Ngọc Phật (ba lần)

 

Tôi nhờ thợ kèn nổi 3 hồi 9 tiếng trống để gia đình liệm vong vào cữu.

(Bài liệm này không ai phải chép lại vào giấy, hãy cầm sách này đọc cho đúng lời trong sách).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *