KÍNH NGÀY LỄ TRI ÂN ĐỀN CÔNG ĐÁP NGHĨA – 27 tháng 7 năm 2013

KÍNH NGÀY LỄ TRI ÂN

ĐỀN CÔNG ĐÁP NGHĨA

(27 tháng 7 năm 2013)

Kính tạ ơn công hồn liệt sĩ

Đã vì dân bền bỉ đấu tranh

Vì Tổ quốc giữ lấy mầu xanh

Vì hòa bình, tự do, độc lập.

Đã cùng nhau chiến đấu hy sinh

Vì Tổ quốc giành lại hòa bình

Vì tự do, ấm no, hạnh phúc

Bao nhiêu đời Cha Ông hun đúc

Bao nhiêu năm chiến đấu trường kỳ

Bao nhiêu người đã phải ra đi

Để giành lại trường kỳ độc lập.

Từ thời xưa đã là cột mốc

Của nước ta dân tộc ra đời

Nước tuy nhỏ có mấy triệu người

Đã đánh tan giặc người đô hộ

Đất nước ta đã từng cùng khổ

Dân nước ta đã phải đấu tranh

Giữ bằng được tấc đất địa danh

Cho bầu trời nước nhà vĩ đại

Cho đời đời nước dân mãi mãi

Có chủ quyền độc lập giang sơn

Để đời đời Tổ quốc quê hương

Được sống mãi muôn đời bất tử.

Đời đời Tổ quốc mãi hai chữ

Việt Nam, Việt Nam mãi trên đời

Là nhờ ơn công sức của người

Liệt sĩ hy sinh cho đời mãi mãi

Thanh niên xung phong du kích cũng phải

Vất vả gian nan chiến đấu trường kỳ

Đánh thắng giặc ngoài ta cũng mất đi

Bao máu xương của người chiến sĩ

Đã trở thành những người tri kỷ

Là thương binh, bệnh binh hôm nay

Ngày hai bảy, tháng bảy năm này.

Ngày tri ân một ngày cúng giỗ

Năm nay cả nước Nam cúng cỗ

Nhiều nơi đền, đình các địa phương

Đạo Tâm Linh Cha dạy lo nên

Đền đáp nghĩa cúng hồn liệt sĩ

Lễ lòng thành tri ân, tri kỷ

Ra nghĩa trang thắp nén hương mời

Lễ viếng hồn liệt sĩ đời đời

Biết ơn người liệt sĩ mãi mãi

Ngày hôm nay các nơi dân phải

Lo đền ơn báo đáp cúng hồn

Đoàn Hòa Bình nhất đạo tâm dồn

Lo đền đáp một ngày trọng đại

Ngày hôm nay các tổ quy phải

Ở địa phương làm lễ cúng hồn

Không tập trung một nơi lo dồn

Ở tất cả các nơi làm giỗ

Lòng thành lễ mặn, chay cúng cỗ

Ngày anh linh cúng giỗ hồn người

Giỗ anh hùng liệt sĩ đời đời

Ngày hai bảy, tháng bảy tại nơi

 Ở đền, đình, nghĩa trang liệt sĩ

Ngày tri ân tới người tri kỷ

Ngày đền công đáp nghĩa ơn người

Ngày cả nước Việt Nam vang lời

Theo lời Bác lo ngày đáp nghĩa

Theo lời Đảng lo ngày đền ơn

Biếu quà thương, bệnh binh dưới dương

Là một ngày vô cùng trọng đại

Toàn dân ta ai ai cũng phải

Góp tâm mình ngày lễ đáp đền

Tại quê hương nơi mình đang ở.

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hòa Bình

            Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *