KÍNH NGÀY LỄ GIỖ CHA ĐỀN TRẦN TRIỀU – KIẾP BẠC

KÍNH NGÀY LỄ GIỖ CHA

ĐỀN TRẦN TRIỀU – KIẾP BẠC

710 năm ngày hoá về Thiên

Ngày 20/8/Canh Dần – 27/9/2010

Kính dâng Cha Đức Thánh Trần

Kính trình Trời Đất, Phật, Thần, Thánh, Tiên

Trình Đức Quốc Mẫu mẹ hiền

Trình lên Cha Mẹ Thánh Tiên nước nhà

Vương phụ, Vương Mẫu cửa toà

Tứ vị Thánh Tử, nhị vị đôi Cô

Đức Phạm tướng quân cửa thờ

Nam Tào, Bắc Đẩu cùng giờ mời Quan

Lễ ngày kỵ nhật vẻ vang

Lễ hội tháng tám hân hoan vô cùng

Lòng thành lễ mỏng tâm chung

Người đi, người ở, kính cùng Đền Cha

Hương hoa quả thực kính quà

Đoàn Hoà Bình kính lễ trình lên Cha

Tạ ơn công đức bao la

Cha đã cứu nước non ta một thời

Công Cha to lớn vang Trời

Cha cho non nước, bầu trời niềm tin

Lịch sử của Cha vang tên

Trần Triều đại thắng, quân Nguyên đầu hàng

Nguyên Mông khiếp vía kinh hoàng

Giặc ngoài khiếp sợ đầu hàng quân ta

Cờ Thần bách chiến xông pha

Đời đời ghi tạc công Cha anh hùng

Cả đất nước, cả núi sông

Đời đời tưởng nhớ đền công ơn người

Cả Dân tộc mãi đời đời

Thờ Cha Hưng Đạo khắp nơi nước nhà

Các đền thờ tích Đức Cha

Các đền lớn nhỏ, điện ra cũng thờ

Khắp trong cả nước ước mơ

Đời đời Cha vẫn độ cho nước nhà

Độ cho toàn dân nước ta

Tiêu trừ tai họa giặc tà dã man

Cầu Cha độ nước dân an

Độ cho tín chủ ghi sang sớ này

Người đi, người gửi tâm dầy

Lễ ngày đại giỗ nơi này Đền Cha

Cầu cho trăm họ gần xa

Phúc, lộc, thọ, nhà con cháu bình an

Hiền tài học giỏi chăm ngoan

Để giúp đất nước, lo toan gia đình

Nước nhà hậu phúc quang vinh

Nhờ ơn Trời, Đất, Thần linh nước nhà

Phật, Thánh, Thần nước Nam ta

Nhờ ơn liệt sĩ đã ra chiến trường

Đã giành độc lập quê hương

Nhờ ơn Đảng, Bác dẫn đường cho dân

Mới có đất nước hồng ân

Mới có các cửa Thánh, Thần, thờ Thiên

Đời đời bất tử vang lên

Việt Nam thờ Phật, Thánh, Tiên nước nhà

Thờ người có công cho ta

Thờ hồn liệt sĩ đã ra chiến trường

Đền Cha, Cha đã chiêu hồn

Liệt sĩ trường tồn của nước Nam ta

Nhà ngoài thờ liệt sĩ ta

Ba Đền Kiếp Bạc thờ ra hồn trần

Ngày hội liệt sĩ xa gần

Về tới Đền Thần Kiếp Bạc đông vui

Hân hoan chứng tâm mọi người

Chứng lễ ngọt bùi bõ lúc gian nan

Dân về lễ hãy đem sang

Cung ngoài nhà rộng hân hoan lễ hồn

Mời hồn liệt sĩ trường tồn

Cha đã chiêu hồn về tới Đền Cha

Từ năm một chín chín ra (1999)

Năm hai nghìn đã chiêu hồn quân nhân

Ở khắp các nơi xa gần

Ba năm chiêu khắp hồn quân nước nhà

Người dân đi lễ nghe Cha

Nhớ mời liệt sĩ chứng quà tạ ơn ./.

Kính viết theo lời đọc của Thánh trong sớ viết lại bài tại Đền Hoà Bình ngày 19/8 để đi lễ giỗ Cha Đền Kiếp Bạc

ngày 20/8/Canh Dần – 27/9/2010.

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *