BÀI LỄ GIỖ ĐẦU CHO NGƯỜI MỚI MẤT

BÀI LỄ GIỖ ĐẦU

CHO NGƯỜI MỚI MẤT

Kính xin ngày lễ giỗ đầu

Cho vong mới mất sớ cầu hồn vong

Cầu hồn chín suối an lòng

Cầu trên độ hộ cho vong gia đình

Kính cầu lễ kính vong linh

Cầu trên độ hộ vong mình tại gia

Ngày giỗ đầu kính hương hoa

Lễ chay lễ mặn tại gia kính thành

Mời hồn chín suối an lành

Về hưởng ngày giỗ cơm canh kính mời

Giỗ đầu một năm tại nơi

Cầu xin vong được an nơi mộ phần

Cầu xin vong được an thân

Đi về chứng tấm lòng trần tại gia

Con, cháu, chắt, chút trong nhà

Anh em Nội, Ngoại gần xa lễ hồn.

=============================================

(Nếu người già đọc thêm 2 câu cuối.

Nếu người chết trẻ thôi không phải đọc)

Đọc cả bài cầu siêu thoát cho vong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *