KINH CẦU THẤT THẤT LAI TUẦN Cầu cho người chết 49 ngày

KINH CẦU THẤT THẤT LAI TUẦN

Cầu cho người chết 49 ngày

Cầu Trời là Đức Cha Tiên

Cầu Mẹ là Đức Địa Tiên cứu hồn

Cầu Đức Ngọc Phật Thiên đường

Cầu Cha, cầu Mẹ độ dương, âm cùng

Độ cho âm phần trần chung

Được siêu được thoát vong cùng từ đây

Mỗi ngày cầu kính Trời mây

Bài cầu siêu thoát cho nay vong mình
Để vong âm được siêu sinh

Siêu thoát vong mình ở chốn nghỉ ngơi

Gia đình cầu Đất cầu Trời

Cầu Cha, cầu Mẹ, cầu người Thần Tiên

Độ vong ở chốn cửu tuyền

Vong được siêu thoát an miền âm ty

Vong âm đã được quy y

Gia đình trần kính quy thì Đạo Cha

Cầu xin trên độ an gia

Độ vong độ cả nay là trần gian

Cầu hồn chín suối an nhàn

Phù độ con cháu an khang xum vầy

Ơn Trời, ơn Đất từ đây

Ơn Cha, ơn Mẹ, ơn nay Thánh, Thần

Phật, Thánh là bậc danh nhân

Của non nước Việt phúc phần cho ta

Sống làm cách mạng xông pha

Chết hiển Phật, Thánh nước nhà Việt Nam

Độ dân, độ nước rõ ràng

Độ vong siêu thoát an nhàn từ đây.

 

 

 

Lời Thánh dạy trần:

Bài này vào sớ của đồng

Hoặc là trần tự viết tay kính Trời

Ghi tên tuổi tín chủ đời

Cầu cho vong đời chính thực là ai

Dù già, dù trẻ, gái, trai

Trần cũng trình bài sớ tấu về Thiên

Ghi rõ ngày giỗ dưới miền

Năm tháng tạ thế của riêng từng người

Cầu vào ngày lễ tại nơi

Gọi ngày bốn chín của người vong âm.

        Lưu ý:

Trần viết sớ được, ghi thơ vào sớ đến chữ từ đây trong ngoặc; còn 5 câu (6 – 8) là hướng dẫn cách viết sớ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *