KÍNH SỚ CẦU THẤT THẤT LAI TUẦN

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH SỚ CẦU THẤT THẤT LAI TUẦN

Làm lễ 49 ngày cho vong

Kính sớ cầu ngày thất thất lai tuần

Kính trình Đức Cha Trời

Kính trình Đức Mẫu Địa

Kính trình Đức Ngọc Phật

Kính trình Đức Ba Cha

Kính trình Đức tam tòa Thánh Mẫu

Kính trình Đức Tam Tổ Phật

Kính trình Đức Hội đồng các cấp

Phật, Thánh, Thần nước Việt Nam

  1. Kính cầu Phật, Thánh với Thần

Giúp cho người trần kính lễ cho vong

  1. Thất thất tuần kính lễ trong

Gia đình cầu độ cho vong gia đình

  1. Hoa đăng, trà quả thực tình

Kính tại gia đình Quan giúp hôm nay

  1. Gọi ngày vong âm nhà này

Về với Tiên Tổ với nay âm phần

  1. Đôi bên cách biệt khó phần

Phân biệt người trần với lại vong âm

  1. Ngày mà dưới thế lo chung

Cầu trên giúp hộ vong cùng tại gia

  1. Đi về phần mộ vào ra

Đi về được nhà hiến hưởng cơm canh

  1. Ngày hai bữa hồn an lành

Được Quan giúp hộ độ dành về đi

  1. Vong nhà còn mới một khi

Có vong Tiên Tổ dẫn đi dẫn về

  1. Giúp hồn mới được an bề

Tình sâu nghĩa nặng giúp về lẫn nhau.

 

Lời dạy của Cha:

 

Vong trần chưa được đi đâu

Chỉ đi về mộ phần sâu nhà hồn

Đi về con cháu lo lường

Cúng cơm hai bữa vong hồn được ăn

Vong hồn bớt nỗi nhọc nhằn

Đừng mời xa cách khó khăn đi về

Ở đâu gọi đấy là quê

Thứ hai khi về với cõi âm cung

Gia đình con cháu hãy cùng

Lễ ngày bốn chín ở nơi đưa mồ

Kể cả ngày giỗ bấy giờ

Giỗ đầu giỗ hết vẫn về nhà vong

Để vong khỏi phải đau lòng

Ba năm ngày giỗ nhà vong mới hài

Đây bài cúng dạy trong ngoài

Gia đình làng xóm nhớ lời Tâm Linh

Dạy dân để đáp nghĩa tình

Chớ có làm trái vong mình không ưa

Luật Thiên ban dạy sớm trưa

Cho dân hiểu được cúng thưa cầu hồn

Người mới mất, đừng mời dồn

Để cho vong hồn còn phải nghỉ ngơi

Nhớ ngày hai bữa cơm mời

Với một bữa phụ có thời hay không

Có quà cứ dâng ban chung

Đến bữa hãy gọi mời vong về nhà

Nhớ đừng ai đem cơm quà

Ra nơi mộ cúng vong nhà không ăn

Ra nơi mộ rất khó khăn

Vong đông vả lại vong không được gì

Trần không hiểu được nội quy

Vong âm hãy cúng ở thì tại gia

Hôm nay đông cửa đầy nhà

Đọc bài Thánh dạy tại gia cúng hồn.

(Hãy viết lại thành sớ ghi tên vong, tên gia đình)

Lễ đọc xong xin hóa cho vong là vong sẽ nhận được đầy đủ.

 

Kính viết theo lời Hồn Thánh đọc tại Đền Hòa Bình năm 2001.

Trường đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *