KINH CẦU SIÊU THOÁT HỒN ÂM

KINH CẦU SIÊU THOÁT HỒN ÂM

 1. Cầu Trời độ dưới vong trần

Cầu Mẫu độ phần siêu thoát vong âm

 1. Cầu Đức Ngọc Phật Thiên Cung

Là Cha nhân loại là cùng Bác nay

 1. Cầu Ba Cha độ vong này

Cầu Tam Toà Thánh Mẫu nay độ cùng

 1. Cầu Tam Vị Tổ độ chung

Cầu Hội đồng Phật Thánh cùng Thần nay

 1. Của nước Việt Nam từ đây

Độ hồn cho dưới trần nay ơn nhờ

 1. Trần cầu kính Đức Thiên Cơ

Độ hồn siêu thoát bây giờ cho vong

 1. Độ cho dưới thế trần chung

Không còn cảnh khổ sở cùng từ đây

 1. Thác về với Tổ Tiên nay

Theo Đạo đất nước từ đây dưỡng hồn

 1. Theo hồn của Phật độ đường

Độ cho vong hồn trần thế từ đây

 1. Không còn phải lo từ nay

Cảnh tu Đạo mới từ đây an nhàn

 1. Không phải tu quáng, tu quàng

Tu lầm, tu lạc, khổ hành đời vong

 1. Bây giờ có Thánh dạy cùng

Tu vong tu cả trần chung gia đình

 1. Tu học Đạo mới thực tình

Sẽ được hưởng thụ nước mình vinh quang

 1. Sẽ được hồng phúc Trời ban

Sẽ được vẹn toàn mái ấm gia chung

 1. Âm, Dương hoà hợp nay cùng

Cầu hồn nước Việt độ chung cho đời

 1. Độ vong độ khắp muôn nơi

Độ cho hồn đời mát mẻ an khang

 1. Gia đình cầu kính Thiên Đàng

Độ hồn cho dưới trần gian gia đình

 1. Đó là hai chữ cứu tinh

Bây giờ gia đình đã có tâm tu

 1. Tu cho vẹn chữ tâm đầu

Tu cho vẹn màu Tổ quốc giang sơn

 1. Tu cho dưới thế trần dương

Hiểu về Đạo Luật độ đường trầm luân

 1. Tu cho dưới thế người trần

Chết được siêu thoát tấm thân an nhàn

 1. Kính cầu hai chữ an khang

Hai chữ thịnh vượng nước Nam gia đình

 1. Cầu siêu thoát hồn chúng sinh

Tâm Linh tịnh độ phúc vinh đời đời

 1. Trần gian con cháu nhất lời

Kính cầu trên độ siêu thời thoát vong

 1. Già la tín lão nhất lòng

Nguyện cầu Phật, Thánh độ vong âm phần

 1. Độ cho tín chủ người trần

Có lòng mộ đạo Phật, Thần, Thánh, Tiên

 1. Cầu xin Phật nước Nam miền

Chứng lời cầu nguyện độ miền vong âm

 1. Đó là hai chữ hiếu trung

Chung lòng chung sức chung công tu trì

 1. Từ đây xin nguyện quy y

Phật, Thánh dắt lối đường quy cho hồn

 1. Dù cho sóng cả mưa dồn

Lòng hồn nhất đạo theo Hồn Bác – Cha

 1. Theo Tam Vị Tổ nước nhà

Trúc Lâm – Yên Tử dẫn là đường quy

 1. Theo Đạo đất nước dẫn đi

Thật thà hiếu thảo thương thì yêu nhau

 1. Tu nhân tích đức vẹn màu

Tu nhà, tu chợ, tu đầu tu chân

 1. Tu từ lời nói với trần

Tu đường nhân nghĩa phúc ân cho đời

 1. Trần gian nay nhất một lời

Cầu xin trên độ vong đời từ đây.

– Vong âm họ tên… tuổi… quê quán…

– Tạ thế…giờ…ngày….tháng…năm…

– Trú quán: thôn… xã… huyện… tỉnh…

– Mỗi một câu trần lại niệm theo “Xin quy Ngọc Phật

Đọc vào ngày cúng tuần hoặc ngày 49, ngày 100.

Họ tên gia đình tín chủ… địa chỉ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *