BÀI CẦU SIÊU THOÁT CHO NGƯỜI CHẾT TAI NẠN

BÀI CẦU SIÊU THOÁT

 CHO NGƯỜI CHẾT TAI NẠN

Xin cầu Cha Mẹ Trời cao

Cầu xin Mẹ Địa cứu vào hồn vong

Cầu xin Cha Mẹ, Tổ Tông

Cha Mẹ Tổ Nước Lạc Hồng Âu Cơ

Cầu xin Phật, Thánh độ cho

Vong âm thác khổ âu lo cho hồn

Cầu xin trên giúp độ dồn

Cho vong thác khổ độ hồn từ đây

Xin cầu siêu thoát vẹn đầy

Cho vong âm được an nay phần hồn

Xin cứu vong hết khổ dồn

Xin độ vong hồn được nhập xác vong

Vì vong tai nạn đau lòng

Gia đình xin kính cầu mong vong nhà

Xin được siêu thoát an ra

Phần hồn, phần xác, với là phần vong

Xin được siêu thoát song song

Xin được siêu thoát cho vong nhẹ nhàng

Sớm trưa, chiều, tối, an nhàn

Phần hồn bớt cảnh đau sang thân hồn

Đau vì tai nạn khổ dồn

Cho nên thân hồn đau đớn khổ vong

Gia đình đau xót trong lòng

Ngậm ngùi chia sẻ với vong tại nhà

Xin cầu Trời Đất độ ra

Cho vong âm nhà bớt nỗi khổ đau

Xin cầu Tổ Nước độ cầu

Cho hồn vong được bớt đau phần hồn

Xin cầu Phật, Thánh độ dồn

Cho vong âm được trường tồn từ đây

Bớt khổ hồn vong từ nay

Dần dần siêu thoát tháng ngày bình an

An thân hồn, hết đau sang

Toàn thân sẽ được vẹn toàn hết đau

Xin trên có phép cao sâu

Xin trên có phép nhiệm màu phép Thiên

Cho vong chóng được bình yên

Một năm hết cảnh khổ phiền hồn vong

Vong nhẹ nửa năm an lòng

Vong nặng cầu hết một năm an lành

Xin cầu trên cứu độ nhanh

Cho vong âm được an lành hồn vong

Suối vàng mát mẻ an lòng

Cảnh âm phần mộ nhà vong đời đời

Suối vàng mát mẻ thảnh thơi

Xin giải thoát nghiệp chướng đời từ xưa

Từ đây không phải dây dưa

Xin cho hồn được sớm trưa an nhàn

Xin cầu siêu thoát sạch an

Cho thân hồn được sạch an dần dần

Ba năm sạch sẽ toàn thân

Đời hồn an đẹp không phần lo chi

Xin cầu, xin kính sớ ghi

Xin hóa trình Đức Thiên Tri Thánh, Thần./.

– Họ tên vong âm…, tuổi…, địa chỉ…,

Chết tai nạn gì… ở đâu…mấy giờ…

ngày… tháng… năm …, táng ở đâu…

        – Họ tên…, địa chỉ gia đình…

 

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

 

Chú ý: Mỗi tuần lễ cầu 1 lần, đọc 3 lượt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *