KINH CẦU GIẢI THOÁT CHO NGƯỜI ỐM NẶNG

KINH CẦU GIẢI THOÁT

CHO NGƯỜI ỐM NẶNG

 

Kính trình Phật Thánh, Thần nước Việt Nam

Tại đền, đình, chùa, trình lễ ở nhà

 

1- Cầu xin Phật nước Nam ta

Cầu xin Cha Mẹ nước nhà Việt Nam

2- Cầu xin Đức Bác vẻ vang

Cầu xin Cha Mẹ nước Nam độ trì

3- Cầu xin Tam Tổ cứu nguy

Cho trần xin kính cầu ghi sớ trần

4- Viết lên kính tới Phật, Thần

Xin trên độ, hộ cho trần hôm nay

5- Xin cầu Phật, Thánh lúc này

Xin trên độ giúp cho nay người trần

6- Ốm đau cơ cực khổ thân

Vì có bệnh trần đau đớn xót xa

7- Chúng con xin kính tại gia

Cầu xin trên độ cứu ra người trần

8- Cho được bớt bệnh khổ thân

Cho đỡ đau đớn thân trần giờ đây

9- Xin được giải thoát thân nay

Xin quy Tam Tổ từ đây an nhàn

10 – Xin quy theo Phật Việt Nam

Theo đường Đạo Nước an khang cho đời

11- Xin cầu giải thoát cho người

Để xin hồn người thanh thản ra đi

12- Thân trần không phải vướng gì

Đời trần xin được quy y Phật tiền

13- Quy theo Dòng tộc Gia tiên

Quy theo Tông Tổ Rồng Tiên nước nhà

14- Trần có lỗi gì gây ra

Với Phật với Thánh Thần và các Quan

15- Lỗi với Dòng Tộc, họ hàng

Xin được lượng thứ xá sang tội trần

16- Xin được cầu độ an thân

Xin cầu trên độ cho trần khi đi

17- Ngày, giờ an đẹp một khi

Tránh được giờ xấu, an vì cháu con

18- Đời vong không phải héo hon

Gia đình an đẹp lại tròn không lo

19- Xin cầu Phật, Thánh độ cho

Lòng thành cầu thỉnh lễ lo tại nhà

20- Kính cầu Phật, Thánh trên toà

Giáng trần chứng nhận tâm là Gia tiên

21- Cầu xin gia sự bình yên

Xin độ người ốm khổ phiền giờ đây

22- Hết cảnh khổ ải đắng cay

Xin được giải thoát an nay cho trần

23- Cho con, cho cháu an thân

Không có chi khổ cho trần cháu, con

24- Gia đình nhất một lời son

Tu tâm, tu đức vẹn tròn từ đây

25- Để cho con cháu từ rầy

Theo đường Đạo mới nước này Việt Nam

26- Lễ người có công vẻ vang

Cầu Phật, cầu Thánh, Thần, Quan nước nhà.

Xin cầu cho người đang ốm nặng là…. địa chỉ…tín chủ gia đình,  ngày, tháng, năm….  Tự viết sớ trình họ tên người ốm, người nhà tụng kinh này 3 lần hoặc 3 ngày 9 lần, tụng xong hoá sớ đi.

Người nhà phải ngồi lễ cầu cho người nhà mình được xin giải thoát khỏi khổ.

        * Mời mọi người lễ tạ bề trên:

Kính dâng sớ tạ bề trên

Tạ Cha, tạ Mẹ, Thánh Tiên nước nhà

Tạ Phật Tam Tổ nước ta

Tạ Thần bản xứ nước nhà Việt Nam.

           – Mời tất cả mọi người lễ 3 lễ.

           “Xin quy Ngọc Phật” 3 lần

 

Kính viếng theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa  Bình

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

1) Bài trình sớ:

Kính dâng sớ tới Thiên Đình

Sớ trình Phật,Thánh nước mình Việt Nam

Sớ trình Cha, Mẹ Thiên Đàng

Sớ trình Cha, Mẹ Tòa vàng Tâm Linh

Sớ trình Cha, Mẹ Thiên Đình

Xin cầu phúc, lộc, thọ, vinh mọi nhà

Người đi, người ở tại gia

Kính cầu trên chứng tâm quà hôm nay.

 

                – Mời tất cả mọi người lễ 5 lễ.

                  “Xin quy Ngọc Phật” 5 lần

                          Họ tên tín chủ…. Địa chỉ….

2) Bài xin lễ hóa sớ đền, đình, chùa:

Kính dâng tạ Phật, Thánh, Thần

Kính dâng tạ Phật, Thánh nhân nước nhà

Kính cầu các cấp trên tòa

Vua, Quan, liệt sĩ nước nhà Việt Nam

Xin cầu độ nước, dân an

Xin cầu mưa thuận, gió an muôn đời

Xin cầu độ khắp muôn nơi

Độ cho đất nước, cho người cầu trên

Cho đoàn đi lễ hành hương

Xin được hóa sớ kính hương lòng thành.

        – Mời mọi người vái tạ 3 lễ hóa sớ.

           “Xin quy Ngọc Phật” 3 lần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *