Đơn xin nhờ người làm nhà

Đơn xin nhờ người làm nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NHỜ NGƯỜI LÀM NHÀ

Kính sớ trình các Quan Thần Thổ Công
con xin nhờ người động thổ làm nhà

Kính xin phép các Quan, Thần
Xứ nơi đất ở xứ Thần địa phương
Gia đình kính lễ đèn hương
Lễ nghi chay, mặn kính hương lòng thành
Xin làm nhà ở thanh dân
Vì tuổi chưa đẹp, kính thành cầu Quan
Nhờ người làm nhà giúp sang
Họ tên tín chủ người làm hôm nay
Con trình trong đơn sớ này
Xin Quan cho phép con nay được nhờ
Người làm nhà giúp từ giờ
Từ khi động thổ ngày giờ đến xong
Xin cầu, xin kính, xin mong
Các quan độ, hộ việc mong gia đình
Làm nhà xuôi thuận, an bình
An toàn cho thợ, đẹp xinh cho nhà
Xin cầu phúc, lộc, an gia
Già, trẻ, lớn, bé thuận hòa tốt tươi
Xin cầu phúc, thọ mọi người
Cầu Quan độ, hộ tốt tươi làm nhà.

Kính xin các Quan, Thần cho phép gia đình con được động thổ làm nhà lúc…. giờ…. ngày…. tháng… năm….
Tín chủ: Họ tên….
Tuổi….. Địa chỉ……
Xin nhờ ai ghi rõ họ tên……
Tuổi….. Địa chỉ……
Động thỏ làm nhà hộ gia đình con, nhà…. tầng, từ khi làm đến từng việc lớn nhờ tiếp và có lời trình các Quan, lễ đọc sớ xong hóa đi là được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *