Kính sớ trình các quan Thổ Công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH SỚ TRÌNH CÁC QUAN THỔ CÔNG

Kính xin đất động thổ làm nhà ở

Kính xin phép Đức Quan, Thần

Thổ Công Đất ở Thổ Thần tại gia

Xin phép các Quan giúp ra

Cho trần động thổ đất nhà lo toan

Xin đào đất nhà lo làm

Làm nhà mới ở được an tốt lành

Xin Quan độ, hộ giúp dành

Làm nhà tốt đẹp an lành từ đây

Làm nhà (mấy tầng…) từ nay

Xin Quan độ thợ từ đây làm nhà

An toàn lao động tại gia

Chủ, thợ đoàn kết hải hà tốt tươi

Xin Qua độ hộ việc đời

Tạ Quan, tín chỉ có lời xin Quan.

Họ tên tín chủ gia đình…. địa chỉ….

Ngày…. tháng…. năm…. động thổ làm nhà….

Làm nhà mấy tầng……

Thuê thợ làm nhà ghi rõ tên người chủ thợ….. địa chỉ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *