CẦU CHO VONG MỚI HOẢ THIÊU ĐƯỢC AN PHẦN XÁC

CẦU CHO VONG MỚI HOẢ THIÊU

ĐƯỢC AN PHẦN XÁC

Kính cầu Phật, Thánh với Thần

Cầu Phật Tam Tổ độ ân vong nhà

Kính cầu Phật Tổ nước ta

Độ vong âm nhà vừa mới hoả thiêu

Xin cầu độ vong sớm chiều

An phần hồn cốt hoả thiêu tháng ngày

(Đọc tên vong âm và ngày hoả thiêu)

Xin cầu vong được vẹn đầy

Cúng cơm trăm ngày có nước tắm vong

Hãy để chậu nước sạch trong

Để vong được tắm mát trong thân hồn

Ba ngày, một lần để dồn

Chậu nước khăn tắm cho hồn mát thân

Tắm bằng phép của Quan Thần

Quan giúp vong trần xin được an khang

Khi tắm mát mẻ nhẹ nhàng

Đời hồn hết khổ an nhàn phần âm

Đi về vui cảnh gia trung

Anh em con cháu hết cùng đắng cay

Suối vàng an đẹp tháng ngày

Cầu trên độ hộ cho nay vong hồn

Xin đa tạ Phật Thiên Vương

Cầu trên độ mãi vong hồn ngàn thu ./.

 

Họ tên vong âm………. tuổi…

Tạ thế giờ… ngày…tháng…năm…

Trú quán:………… an táng tại……..

 

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *