BÀI CẦU SIÊU THOÁT CHO VONG CHẾT TRẺ (Dưới 70 tuổi)

BÀI CẦU SIÊU THOÁT

 CHO VONG CHẾT TRẺ (Dưới 70 tuổi)

Kính xin cầu Phật, Thánh, Thần

Kính cầu trên độ vong trần gia tiên

Độ vong chết trẻ dưới miền

Vong chưa được tuổi thọ nên với đời

Kinh cầu độ vong tại nơi

Xin được siêu thoát thân người hồn vong

Xin được siêu thoát nghiệp chung

Cho đời vong được an trong phần mồ

Đời hồn xin được cậy nhờ

Đời hồn xin được sớm trưa an nhàn

Thân hồn không phải trái oan

Xin được siêu thoát nhẹ nhàng đường âm

Đời hồn hết cảnh khổ chung

Vì cảnh âm nghiệp của trong họ nhà

Cho nên mới phải oan ra

Đời hồn thác trẻ, chưa già khổ thân

Xin cầu Phật độ vong trần

Xin cầu Thánh độ âm phần cho vong

Đời vong hết cảnh đau lòng

Vong được siêu thoát hết vòng đắng cay

Gia đình bớt đau khổ nay

Cầu cho vong được từ nay an nhàn

An hồn ở dưới suối vàng

An hồn về với họ hàng dưới âm

Từ đây hồn khỏi khổ thầm

Hồn về với Tổ Tông trần âm ty

Hồn theo Tông Tổ quy y

Cầu hồn an cảnh âm ty suối vàng

Xin Phật, Thánh, Thần độ an

Cho vong trần được an nhàn thân vong

 Cho hồn vong hết đau lòng

An hồn, an xác, cốt vong đời đời

An cho gia đình tại nơi

Xin cầu Phật, Thánh độ người gia tiên

Xin cầu trên độ bình yên

Gia đình không phải khổ phiền thứ chi

Xin cầu Phật, Thánh độ trì

Toàn gia an đẹp xin quy Phật Trời

Xin quy Ngọc Phật đời đời

Xin cầu Phật độ tại nơi gia đình ./.

Họ tên vong âm là………. tuổi…

Tạ thế giờ… ngày…tháng…năm…

Trú quán:………… an táng tại……..

Ngày… tháng….năm…

Họ tên tín chủ gia đình….

Trú quán:……….

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *