BÀI VIẾNG HỒN NGƯỜI QUÂN NHÂN

BÀI VIẾNG HỒN NGƯỜI QUÂN NHÂN

Kính viếng hồn vong

Trong lòng thương tiếc

Được tin Ông đã từ trần

Chúng tôi bản Hội xa gần về ngay

Chân thành chia sẻ đắng cay

Với lòng thành kính viếng nay vong hồn

Gia đình con cháu ôn tồn

Chia ly đôi ngả dặm trường xót xa

Hôm nay đông cửa đầy nhà

Ngậm ngùi thăm viếng Ông là ra đi

Về nơi chín suối âm ty

Về quy Tông Tổ của thì nước Nam

Về quy Tông Tổ họ hàng

Đời đời theo Đảng nước Nam ân tình

Đời đời theo Bác Chí Minh

Đời đời theo Đạo Tâm Linh nước nhà

Theo hồn Tông Tổ nước ta

Theo hồn cách mạng nước nhà Việt Nam

Một thời vì nước gian nan

Cùng lo kháng chiến vẻ vang đã thành

Công danh Ông đã rõ rành

Giờ Ông được hưởng phúc lành an gia

Ông đi mát mẻ hải hà

Không chi phải khổ xót xa thân mình

Hôm nay con cháu gia đình

Họ hàng, làng xóm ân tình nghĩa sâu

Bạn bè đồng ngũ đâu đâu

Cũng về thăm viếng lòng sầu nhớ thương

Cơ quan đoàn thể trần dương

Bạn con, bạn cháu, đồng hương xa gần

Cũng về kính viếng ân cần

Tiễn hồn về cảnh âm phần ngàn thu./.

 

        Bài này chỉ viếng dành riêng cho ông hay bà là bộ đội, thanh niên xung phong, khi viếng viết ra giấy để đọc là ông, hay bà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *