CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH SỚ XIN CÁC QUAN

TẠ ĐẤT Ở GIA ĐÌNH HAY ĐẤT VƯỜN

Kính trình các Quan Thổ Công Thần Đất tại gia

Kính xin trên giúp gia đình

Kính xin Quan, tạ đất trình các Quan

Thổ Công đất nhà điền hoàn

Xin được an mạch Thần Quan đất nhà

Đông, tây, nam, bắc tại gia

Điền hoàn long mạch đất nhà được an

Nơi động mạch được yên hàn

Cầu xin Quan giúp độ an cho trần

Xin cầu phúc, xin cầu ân

Xin cầu tài, lộc, cho trần toàn gia

An khang,phúc, thọ, trẻ, già

Tuần rằm kính cửa tại gia Quan Thần

Hôm nay là ngày …. tháng …. năm ……

Tín chủ con là (họ và tên…. tuổi….)

Kính sớ tạ lễ các Quan Thần đất ở…..

Kính xin các quan điền hoàn long mạch đất ở…….

Vì đất không được an bình.

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>