Đơn xin mua nhà đất ở

Đơn xin mua nhà đất ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN MUA NHÀ ĐẤT Ở

Kính trình Phật, Thánh, Thần nước Việt Nam

Kính xin cầu Phật, Thánh, Thần

Xin cầu trên độ cho trần tại gia

Gia đình con kính cầu Cha

Kính cầu xin Mẹ xin cầu Thánh, Quan

Xin trên giúp hộ việc làm

Xin mua nhà ở đẹp an cho trần

Xin được mua đất an phần

Đất ở nhà được đẹp phần tốt an

Tránh phải sự xấu gây sang

Xin cầu mua được đất an tốt lành

Xin cầu trên độ, hộ dành

Cầu Phật, Thánh nước độ danh, phúc, tài

Xin cầu Cha Mẹ Thiên Đài

Giúp độ tín chủ có bài cầu xin

Xin dun dủi con đi tìm

Tìm mua được đất nhà tin tốt lành

Xin cầu tài, lộc, thanh danh

Xin cầu phúc, thọ, ban dành Gia Tiên

Cầu xin Tổ Tiên dưới miền

Phù độ con cháu Giên tiên họ nhà

Tìm mua được đất an hòa

Tìm mua được nhà tốt đẹp tới đây

Xin tu đạo đức vẹn đầy

Xin học theo thầy nhất đạo tâm tu

Đời đời con cháu tu bù

Tu cho đất nước là tu cho mình

Mua được đất nhà đẹp xinh

Xin cầu Tiên Tổ gia đình độ thêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *