Kính sớ lễ tạ ơn thần linh đất mộ

Kinh sớ lễ tạ ơn thần linh đất mộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH SỚ LỄ TẠ ƠN THẦN LINH ĐẤT MỘ

Kính trình Đức các Quan Thần Linh đất mộ…. xứ đồng…

(ở đầu ghi vào rõ tỉnh… huyện…. xã….)

Kính xin tạ Đức Quan Thần

Thần linh đất mộ ở phần xứ vong

Kính nhờ Quan giúp gia chung

Giử hồn, gửi cốt vong chung gia đình

Từ xưa nay mãi thực tình

Gửi vong, gửi cốt Thần Linh giúp đời

Giúp hồn dưới mộ an ngôi

Đời đời an nghỉ thảnh thơi phần mồ

Vong âm an đẹp bây giờ

Mai sau mãi mãi kính nhờ các Quan

Mồ yên mả đẹp an khang

Phần hồn, phần cốt an nhàn tốt tươi

Đội ơn Thần Linh đời đời

Độ hộ phần mộ, độ nơi gia đình

Gia đình ơn Đức Thần Linh

Xứ mộ nghĩa địa quaee mình gần xa

Trước ơn Trời Đất bao la

Sơn ơn Thần xứ nơi là giữ vong

Tín chủ hàng năm nhất lòng

Viếng mộ, tạ mộ ơn vong gia đình

Để được lưu giữ chân linh

Để được đền đáp công sinh dưỡng người

Trước ơn Tổ nghiệp sáng ngời

Sau ơn Tổ đời dòng Tộc, Gia tiên

Lòng thành hoa quả thực miền

Lễ nghi chay, mặn dâng lên tạ Thần

Đời đời nơi chốn gửi thân

Phần hồn, phần cốt của trần ngàn thu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *