VIỆC CẢI CÁCH TÔN THỜ LUẬT THIÊN CƠ ĐỔI MỚI BAN TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH NƠI KHAI SINH GỐC ĐẠO

VIỆC CẢI CÁCH TÔN THỜ

LUẬT THIÊN CƠ ĐỔI MỚI

BAN TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH

 NƠI KHAI SINH GỐC ĐẠO

 

  1. Luật Thiên Cơ nước nhà thay đổi

Đổi cho dân lối mới cho dân

Về việc thờ cải cách tôn Thần

Việc hệ trọng cho dân nước Việt

 

Bài hôm nay lời Cha đặc biệt

Gửi nước, dân để biết việc Thần

Việc vô cùng hệ trọng cho dân

Việc báo nước biết phần thay đổi

 

Việc của Thần đất nước đổi mới

Việc tôn thờ cải cách từ đây

Từ hai nghìn lẻ một đến nay

Thánh có luật sẽ thay, sẽ đổi

 

Việc thờ tự sẽ được đổi mới

Cho nhân dân tiến tới sẽ thờ

Mỗi xã, thôn, huyện, tỉnh bây giờ

Hoặc thị, phường, quận, thành phố lớn

 

Dân nước ta ai cũng được đến

Lễ đền công đáp nghĩa ơn Người

Người sinh ra dòng tộc nước đời

Người sinh hạ ra nơi trần thế

Cha Mẹ Trời là Tổ Thượng Đế

Tổ toàn cầu khắp các lục châu

Khắp mọi nơi các nước thờ cầu

Cha, Mẹ Trời đứng đầu tất cả

 

Thờ đến Tổ Đất nước vô giá

Là thứ hai cho cả giang sơn

Chủ quyền nước phải được tỏ tường

Thờ đền ơn khói hương phụng sự

 

Người có công dựng nước lưu trữ

Người có công giữ nước cho dân

Người làm nên sự nghiệp công Thần

Người vì dân hiến thân trọng đại.

 

  1. Người có công sinh ra ta phải

Thờ đầu tiên là Tổ sinh thành

Sau đến hàng ngôi thứ đích danh

Người có công đắc thành giúp nước

 

Ghi cho rõ, phân biệt cho được

Ai ngôi cao, ngôi thấp cho đời

Còn bao nhiêu thứ tự tại nơi

Ngang công chức thờ người là một

 

Là một hàng danh mục đẹp tốt

Một, hai, ba, bốn bậc ngôi thờ

Đến liệt sĩ là năm bây giờ

Chung cùng đền hay riêng tuỳ ý

Để nước, dân ai cũng nhớ kỹ

Lễ đền ơn tri kỷ thờ Hồn

Lễ đền ơn Trời, Đất trường tồn

Lễ đền ơn Tổ Đường đất nước

 

Xây dựng đền từ xuôi đến ngược

Xây dựng đền từ Bắc, Trung, Nam

Việc cần làm dân, nước lo toan

Thờ cho đúng việc làm trọng đại

 

Thờ Trời, Đất, Phật, Thánh, Thần mãi

Chứng cho dân, để độ cho dân

Thờ liệt sĩ công lớn cho trần

Cho dân ta đền ơn liệt sĩ

 

Thờ đời đời cho dân bền bỉ

Lễ đền công báo đáp ơn sinh

Để cho toàn dân nước Nam mình

Đâu cũng lễ ơn sinh trọng đại

 

Để dân ta trẻ, già, trai, gái

Từ thiếu nhi cũng biết ơn người

Ai sinh ra đất nước sáng ngời

Ai giành lại bầu trời độc lập

 

Ai chết rồi vẫn còn ôm ấp

Sự chăm lo cho nước, cho dân

Sự lo xa cho việc công Thần

Sự trọng đại tình dân nghĩa Đảng

Sự chăm lo cho một sứ mạng

Mạng non sông, mạng nước non nhà

Mạng công Thần, mạng một chủ Toà

Toà Thiên Giới nước nhà trường cửu

 

Ai sẽ lo và ai sẽ chịu

Khi chủ quyền đất nước âm này

Đã bị họ chen lấn xưa nay

Giờ lại bị trần nay trọng vọng

 

Thánh, Thần nước giờ đây trông ngóng

Vào dân ta sẽ sửa điều sai

Hãy tu tỉnh, đừng tu mê hoài

Bỏ tu sai, tu điều chính quả

 

Đạo Tâm Linh một Đạo phẩm giá

Cho người tu biết cả Luật Trời

Đạo nhân nghĩa, Đạo Nước đẹp tươi

Đạo đời đời theo Cha, theo Đảng

 

Theo Tổ Tông, theo một nền tảng

Theo nước Nam, theo trọn đời mình

Dạy đời con, đời cháu trường sinh

Sống theo Đảng, chết hồn theo Đảng.

 

  1. Lời Hồn thiêng đất nước quả cảm

Ghi cho dân biết luật đổi thay

Kể từ năm hai lẻ tám này (2008)

Luật của Thánh, Thần nay nước Việt

Báo cho toàn dân Nam được biết

Về Luật Thiên, Thánh nước ban ra

Tại Đền Cha, Toà Thánh nước nhà

Sẽ có Luật Thiên ra chỉ giáo

 

Luật Thánh, Thần đã gửi bài báo

Với nước Nam công việc của Thần

Thánh nước Nam sẽ tiến hành dần

Từng công việc của Thần đất nước

 

Việc gì cần Thánh nước làm trước

Việc phải lo Thánh nước ra tay

Việc hệ trọng Thánh nước làm ngay

Thánh với nước chung tay giúp nước

 

Việc của Thánh, Thánh sẽ làm được

Việc cho dân, cho nước đã thành

Thánh đã giải hồn tà hôi tanh

Là hồn giặc chết thành hồn ác

 

Dưới lòng đất giờ chỉ còn xác

Còn cốt xương quân giặc nơi nào

Dù có còn, có nát ra sao

Cũng không sợ khổ vào dân, nước

 

Còn một số hồn tà bạo ngược

Nó đang làm thầy bói thầy mo

Nó đang làm đồng to hành đạo

Nó đang làm đồng bé cúng láo

Sai Luật Thần soạn thảo ban ra

Ngày hôm nay có Luật của Cha

Của Toà Thánh nước nhà chiếu chỉ

Cho toàn dân hãy nhớ cho kỹ.

 

  1. Kể từ đây Luật Thánh nước Nam

Sẽ tuyên bố và thi hành làm

Ai cúng mã tiền vàng sẽ tội

Ai làm sai hãy mau cải hối

 

Kể từ nay Thánh quyết ra tay

Các chùa, đền, đình, miếu từ đây

Ai cúng mã vàng tiền âm tội

Ai còn cho người trần dân đội

 

Mâm nhang thờ mở phủ tiến căn

Gọi trình đồng hầu bóng nhố nhăng

Đàn lớn nhỏ bậy xằng hại của

Luật của Thiên, Thánh Thần đã sửa

 

Kể từ năm lẻ một không hầu

Không ai hầu có Thánh giáng đầu

Toàn tự bịa trên đầu có Thánh

Toàn lừa dân, bịp dân đủ cách

 

Các thầy mo kiếm cớ làm tiền

Hoặc đồng hầu có tà đảo điên

Hoặc đồng thuộc có tiền hầu Thánh

Hầu như vậy là hầu giả cách

Thánh đã dừng hầu tám năm nay

Thánh có bài dạy đồng bấy chầy

Kể từ nay Thánh ghi luật tội

Ai đồng hầu hãy tự sám hối

 

Ai cố hầu phạm tội với Thiên

Các đền Thánh, đền Thần uy nghiêm

Để dành riêng nơi thiêng đến lễ

Để dành riêng nơi thiêng cúng tế

 

Không cho ai hầu lễ đàn tràng

Tiệc hầu ngừng, ngừng cả mã vàng

Đồng, thầy mo không có tai sang

Tự ý làm cúng đàn hầu Thánh

 

Ngày hôm nay Lệnh Thiên rành mạch

Ai cố tình sẽ phạm tội ghi

Các Quan, Thần ghi sổ Thiên Tri

Ai tội gì phạm vào Luật Thánh.

 

  1. Còn điều nữa Thánh ghi rành mạch

Kể từ đây ở các chùa, đền

Hãy bỏ ngay việc gửi vong miền

Không có Luật của Thiên cho gửi

 

Ai gửi vong là vong họ chửi

Rằng thầy ngu không biết Luật Thiên

Rằng thầy dốt không có phép truyền

Tai không nghe thấy đường luật đạo

Vong âm chửi người nhà hỗn láo

Sinh ra con, con phụ bạc hồn

Một trăm ngày cúng cơm ôn tồn

Sao nỡ gửi vong hồn nơi giữ

 

Sinh con ra cho con đủ thứ

Khi chết rồi con xử thế này

Gửi vong đi vào chốn ăn mày

Thật nhục nhã cơ cực đắng cay

 

Ai bảo đi ăn mày đỡ khổ

Ai bảo đi ăn mày nơi chỗ

Chốn gửi vong là chốn nhốt vong

Để đời hồn phải khổ lưng còng

 

Ngày ba buổi lưng cong quỳ lạy

Chỉ có Thánh nước nhà trông thấy

Trần ai hay chốn ấy nhốt vong

Để ngày đêm vong phải lưng còng

 

Trong luật đạo gửi vong mới chết

Thánh nước Nam đã giải bằng hết

Không còn ai mới chết ở chùa

Một việc làm thật là chát chua

 

Vong ở chùa xin Cha cứu giải

Từ lẻ một vong âm không phải

Chịu cảnh âm giữ mãi hồn vong

Đến năm nay lẻ tám Cha trông

Thầy mo vẫn gửi vong như cũ

Bài này Cha báo dân, tín chủ

Hãy nghe Cha việc cũ làm sai

Kể từ đây chớ có nghe ai

 

Bố, Mẹ chết gửi chùa thất đức

Vong người chết gửi chùa rất bực

Hận cháu, con vì thất đức người

Ai xui ra cảnh dưới trần đời

 

Luật phép nào, nơi nào quy định ?

Luật phép Thần nước Nam đã tính

Giặc ngày xưa đô hộ sang ta

Nó hại dân, hại nước, hại nhà

 

Hại người chết bày ra đủ thứ

Để cho trần, cho cả âm phần

Phải tuân theo cái luật của trần

Kẻ hại nước, hại dân, hại đạo

 

Làm cho trần mất lòng hiếu thảo

Tội với người đã mất khổ đau

Để vong âm ôm nỗi hận sầu

Hận người sống không tỉnh cái đầu

 

Mất của cầu mà vong không được

Bao nhiêu đời hồn vong thầm ước

Kêu cầu Cha, cầu Mẹ nước Nam

Hãy cứu vong khỏi ách lầm than

Hãy cứu khổ bạt ngàn vong khổ

Năm hai nghìn hồn Cha tuyên bố (2000)

Giải hết vong ở các chùa, đền

Kể từ xưa tất cả vong miền

 

Ở chùa chiền được ra bằng hết

Hai lẻ một, lẻ hai giải tiếp (2001, 2002)

Ai còn lo gửi tiếp từ đây

Lệnh của Thần đất nước Nam nay

 

Không cho phép Thần nay được giữ

Kể từ đấy các chùa có chữ

Không giữ vong bất cứ một ai

Những thầy mo, thầy pháp đã sai

Không biết vẫn lai nhai gửi tiếp.

 

  1. Kể từ nay bài này dân biết

Dân bảo nhau hãy nhớ lời Cha

Dù già, trẻ, ai chết nhớ là

Không gửi chùa phí ra tiền, của

 

Vì lệnh Cha đã báo từ lâu

Gửi vong đi là vong khổ sầu

Vong âm được tự do ở mộ

Tự do đi vãng cảnh trường tồn

 

Đi khắp nơi hay đến chùa, đền

Thăm con, cháu gần xa tuỳ ý

Khi chết rồi hồn được thoả chí

Không phải lo ở chốn nhốt vong

Trừ những vong có tội bị còng

Tù theo tội nơi hồn giam giữ

Kể từ đây dân ta có chữ

Hãy đọc kinh, xem sách của Cha

 

Những lời hồn Cha đọc viết ra

Cho dân học hiểu là Luật Thánh

Những bài này Cha cho chắp cánh

Gửi cho dân, cho nước, cho chùa

 

Cho các đền, đình, miếu sớm trưa

Đọc kinh Thánh làm theo kinh Thánh

Ai chưa hiểu xem kỹ rành mạch

Để hiểu ra một cách tỏ tường

 

Luật Thiên Đình của một Đế Vương

Của một nước Thiên trường vĩnh cửu

Của một nước không bao giờ chịu

Cho ai chen, ai lấn ngôi thờ

 

Một đất nước vĩ đại bây giờ

Phải làm chủ ngôi thờ độc lập

Một chủ quyền, Ông, Cha tới tấp

Lo cho dân từng bước lớn cao

 

Hãy mạnh dạn và hãy tự hào

Đã có Cha lo vào đổi mới

Có Tổ Tông, Ông, Cha đi tới

Đỉnh tương lai mong đợi đã thành

Một việc làm trọng đại đích danh

Một sự thật Thiên thành đính ước

Một việc làm đã lo từ trước

Đến hôm nay đã được ban ra

 

Gửi cho dân, gửi tới nước nhà

Việc thành công vinh hoa vĩ đại

Chúc toàn dân theo thuyền Cha lái

Chúc nước Nam đoàn kết cùng lo

 

Việc của Thánh, Thần nước lớn to

Việc toàn dân cùng lo mới được

Việc của Thánh, Thần, Tổ Tông ước

Đến lẻ mười sẽ được lo xong

 

Đến ngàn năm văn hiến Thăng Long

Sẽ bằng xong trong vòng luật định

Sẽ phải xong trong vòng luật tính

Sẽ phải xong việc định sẽ thành

 

Cha muốn dân tâm đắc hiểu rành

Cha muốn nước lo nhanh việc đạo

Cha muốn dân thiện lương hiếu thảo

Hãy chăm lo chu đáo cho mình

Hãy đoàn kết gìn giữ hoà bình

Giữ độc lập trường sinh vĩnh cửu ./.

 

Kính viết lời Hồn Cha đọc tại Đền Hoà Bình trong ngày lễ hội mừng công

 (Ngày 26/10/2008 – Ngày 28/9/Mậu Tý).

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *