LUẬT QUY THEO MỘT ĐẠO TRỜI

LUẬT QUY THEO MỘT ĐẠO TRỜI

Luật quy theo một Đạo Trời

Đạo Tâm Linh Nước ban lời dạy dân

Phải ghi rõ họ tên trần

Năm sinh hay tuổi ghi phần rõ ngay

Quê, trú quán, ghi đủ đầy

Nghề nghiệp, chức vụ, hiện nay làm gì

Tuổi từ mười tám trở đi

Ai có lòng kính xin quy Đạo Trời

Đạo Nước Việt Nam sáng ngời

Đạo Tâm Linh Nước dạy đời nước, dân

Hồn Cha sáng lập Đạo Thần

Cho dân, cho nước, muôn phần tốt tươi

Cán bộ, nhân dân, nhất lời

Tu theo Đạo Trời của nước Việt Nam

Đạo Trời có Luật Quy sang

Có Lệnh, có Luật, Đạo, ban dạy trần

Đạo tu ích nước, lợi dân

Đạo tu cho trần, cho nước Nam ta

Đạo tu không kể trẻ, già

Ai ai cũng được, tu là từ đây

Hồn Cha là Thánh, là Thầy

Thầy giáo dạy bày đường Đạo nước Nam ./.

Kính viết theo lời Hồn Thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình ngày 20/01/2001

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *