Lời Thánh dạy dân – Đền ân đáp nghĩa

Lời Thánh dạy dân – Đền ân đáp nghĩa

Tâm Linh giáng dạy cho dân

Đền ân đáp nghĩa việc cần lớn cao

Việc dân việc nước tự hào

Việc gia đình cũng có vào mình nay

Việc đền đáp nghĩa cao dầy

Việc Tông việc Tổ việc nay gia đình

Việc đền đáp nghĩa ơn sinh

Cho đúng Luật, Đạo Tâm Linh nước nhà

Dạy dân tu Đạo Sơn Hà

Dạy dân làm đúng việc là không sai

Dạy bằng thơ Thánh giáng bài

Cả kinh cầu tụng, cả hai việc làm

Bài lễ, bài kinh rõ ràng

Tâm Linh dạy làm hai việc không sai

Sách Kinh lời Thánh ban bài

Cho dân học tụng không sai tý gì

Lời Thánh dạy dân tu trì

Dạy dân đáp nghĩa lễ nghi theo Thần

Dạy làm các việc đền ân

Không tốn của trần, đúng Luật của Thiên

Dạy dân tâm thảo dạ hiền

Đền ơn Tông Tổ, gia tiên Tổ nhà

Lễ nghi chay, mặn, tâm quà

Tuỳ dân lo sắm hương hoa lễ trình

Sớ dâng có bài uy linh

Làm các công việc gia đình cầu an

Cha cấm trần thế ai làm

Thầy mo lấy sách cúng sang cho trần

Ai làm đồng lấy sách Thần

Đi cúng cho trần người ấy tội Thiên

Sách Thần dành riêng Gia tiên

Tổ quy Đạo Nước được riêng giúp đời

Ai làm cũng được tại nơi

Cha cấm người đời lấy sách cúng rong

Cha cấm đồng tà nói chung

Lấy sách của Thánh làm cùng việc nay

Lấy sách của Thánh ghi ngay

Tên mình vào sách của nay đồng tà

Như Vũ Thị Thoa ghi ra (Thái Bình)

Tên Thoa vào sách đã là phạm sai

Đồng tà không viết được bài

Cha cấm lấy sách ghi sang tên mình

Đó là theo Luật Thiên Đình

Bản quyền ai viết, quyền mình được lo

Lo bao công việc lớn to

Việc thờ lối mới dạy cho dân mình

Thờ cho đúng Luật Thiên Đình

Giáo lý, Giáo luật nước mình Việt Nam

Giáo pháp, Giáo lễ rõ ràng

Theo đường Đạo mới nước Nam anh hùng

Theo một Luật, Lệnh Thiên Hồng

Đạo Trời dạy khắp dân cùng gần xa

Dạy từ nước Việt dạy ra

Dạy khắp thế giới, dạy ra toàn cầu

Để biết Lệnh Trời cao sâu

Có Luật Thiên Giới bắc cầu cho dân

Các nước phải theo Luật Thần

Không được tự trần tàn sát lẫn nhau

Lấn đảo, cướp biến những đâu

Không phải địa phận từ đầu sinh ra

Sổ Thiên đã có xét tra

Từng nước đã có ghi ra cho trần

Từ Trời sinh người ra dân

Trời sinh, Trời có sổ Thần Trời ghi

Trời có Luật, Lệnh, nội quy

Không ai cãi được dấu ghi của Trời

Nước Nam non cả tại nơi

Được viết Sử Trời, được viết Luật Thiên

Được viết Lệnh Trời ban truyền

Cho toàn thế giới Luật Thiên của Trời

Nước Việt Nam phải nghe lời

Nghe lời của Trời dạy nước dân ta

Trời dạy dân nước Nam nhà

Làm con trung hiếu, thật thà, noi gương

Phải nghe Trời dạy đủ đường

Những điều nhân nghĩa thiện lương ở đời

Không nghe dưới thế trần đời

Dạy điều sai trái Luật Trời ban ra

Sai phạm Luật Thánh trên Toà

Sai phạm Luật Đạo nước nhà Việt Nam

Không nghe đồi truỵ trá man

Không làm phản quốc, không tham bịp lừa

Phải theo Luật mới bây giờ

Thế kỷ hai mốt Luật thờ đổi thay

Cải cách tôn thờ là đây

Thay cũ, đổi mới cho nay loài người

Khác xưa lối cũ sai rồi

Chỉ đúng từng việc, sai thời phải thay

Cũng như nhà Nước ta nay

Sửa đổi điều luật của nay nước nhà

Quốc Hội họp bàn thông qua

Từng chương, từng mục phải là đổi thay

Nước ta mới được thế này

Do Đảng lãnh đạo càng ngày càng cao

Dân nước mới được tự hào

Đời sống vật chất nâng cao tinh thần

Những người làm cách mạng trần

Bấy nay làm cách mạng phần việc Thiên

Làm cách mạng dưới âm miền

Giúp cho đất nước chủ quyền tự do

Âm Dương đều một Con Đò

Con Đò đất nước tự do hoà bình

Âm Dương đều một công trình

Riêng Âm nước mình còn khổ giờ đây

Còn quá nhiều giặc âm gây

Ở trong lòng đất xưa nay vẫn còn

Ngoài đời vẫn có lối mòn

Giặc ngoài đô hộ việc dồn hại ta

Cho nên bao Đạo nước nhà

Đạo ngoài xâm nhập gây ra sự phiền

Đạo trong nội nước nổi lên

Rất nhiều tên đạo tự nhiên lập thành

Xưng danh tên đạo rõ rành

Có nhiều tà đạo xưng thành bóng cao

Tự xưng Cha, Mẹ giáng vào

Tự xưng Đức Bác ngôi cao giáng trần

Tự xưng Phật, Thánh với Thần

Giáng ngự người trần làm Đạo nước Nam.

Có những tà đạo to gan

Xưng Trời, xưng Đất, xưng sang toàn cầu

Xưng các vị Phật cao sâu

Xưng các vị Thánh đâu đâu giáng trần

Tranh công, loạn đạo mỵ dân

Giả Phật, Thánh, Thần, giả Mẹ giả Cha

Giả Hồn thiêng nước Nam nhà

Giả hồn liệt sĩ nước nhà Việt Nam

Bài trí ban thờ khang trang

Không đúng điều luật Trời ban dạy trần

Không đúng Luật Tổ ban dân

Không đúng Lệnh Thần nước Việt Nam ta.

Trụ sở Tâm Linh nước nhà

Duy nhất có một không là có hai

Có Luật từ Trời cắt sai

Có Lệnh Thiên đài từ cõi Tâm Linh

Từ nơi Trụ sở Thiên Đình

Ban khắp nước Việt giáng linh lời Thần

Từ Đền Hoà Bình ban dân

Chí Linh thị xã, tỉnh trần Hải Dương./.

Kinh viết theo lời cha đọc

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Đền Hoà Bình Sao Đỏ – Chí Linh – Hải Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *