Lời dạy của Cha việc tiền, vàng mã

LỜI DẠY CỦA CHA VIỆC TIỀN, VÀNG MÃ

 

Đừng ai cúng mã, tiền, vàng

Phí tiền vô ích không làm được chi

Đừng mua mã đốt vứt đi

Đừng cúng mã nộp biếu thì cho vong

Luật Thiên Cha đã xoá xong

Ai cúng vàng mã phí công, mất tiền

Cũng như ở dưới trần miền

Có lệnh đổi tiền hết hạn là thôi

Tiền cũ ai còn phí rồi

Làm sao dùng được là thời vứt đi

Luật Thiên cũng chẳng khác gì

Đây quyền Trời, Đất cho thi hành cùng

Quyền Âm phần nước Nam chung

Quyền đâu của dưới trần chung người đời

Sao dân không chịu nghe lời

Nhiều người còn cãi Lệnh Trời, Cha ban

Nhiều người in láo, in càn

Tiền, vàng nhắng nhít lau bàn bẩn tay

Như là giấy lộn giờ đây

Hàng mã dám bảo tiền nay Quan dùng

Biếu cho vong âm gia chung

Đó là lừa bịp dân cùng u mê

Sao trần không có lời chê

Rằng in nhắng nhít mua về làm chi

Tuần, rằm chỉ cúng một khi

Lễ chay, lễ mặn cúng gì tuỳ tâm

Vàng, mã đã cấm không dùng

Sang thế kỷ mới đã ngừng là thôi

Nội trong cả nước ngừng rồi

Tiền như giấy rác báo đời giờ đây

Cha báo trần hiểu câu này

Những người có học càng nay hiểu nhiều

Âm sao dương vậy có điều

Tất nhiên có chút khác nhiều ít nay

Mắt mình nhìn không được nay

Mắt Thánh nhìn đã xóa ngay được mà

Xưa nay không ai dạy ra

Trần không ai biết hiểu ra điều này

Bây giờ có Thánh giáng bày

Trần dân hãy rõ từ đây không dùng

Ai chống lại Lệnh Thiên Cung

Chỉ khổ ghi tội lỗi cùng với Thiên

Sống, chết sẽ biết khổ phiền

Bây giờ có Thánh giáng trên đầu người

Không xa, rất gần có rồi

Một chín chín tám ban lời dạy dân (1998)

Đã đang hành phạt dưới trần

Các nơi hàng mã chợ gần, chợ xa

Từ Sao Đỏ, Chí Linh ra

Đi khắp các huyện, tỉnh xa, tỉnh gần

Ai phạm tội với Đình Thần

Biết luật mà cố chống Thần giờ đây

Và còn cố chống từ rầy

Không chấp hành Luật của nay Thánh, Thần

Gia đình sẽ khổ vô ngần

Sổ Thần ghi rõ nhà trần những ai

Mắc tội chống Trời không sai

Đó là Luật của Thiên Đài nước ta

Ai nghe thì chấp Lệnh Cha

Lệnh hồn non nước Nam nhà ban dân

Việc làm ích nước lợi trần

Nước ta không có tục phần từ xưa

Do giặc truyền bá sớm trưa

Dân ta ngấm đạo dây dưa vì tà

Bây giờ Cha giải tà ma

Cha sửa Đường Đạo ích nhà, lợi dân

Đường tu sửa đổi cho trần

Mã vàng bỏ hết không phần còn chi

Lệnh Âm phần nước đã ghi

Mong dân học đạo hiểu ghi tâm trần

Bảo nhau anh em xa gần

Bạn bè cùng hiểu Lệnh Thần Cha ban

Đừng nghe đạo tà trá man

Khổ dân, ảnh hưởng nước Nam, gia đình.

 

        Đầu niên kỷ mới (2001) viết theo lời Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *