LỜI CHA DẠY XẾP LẠI SÁCH THẦN

LỜI CHA DẠY XẾP LẠI SÁCH THẦN

Lời Cha dạy tiếp việc làm

Sách Thần xếp lại đàng hoàng từ đây

Sách tại Đền Cha từ nay

Ai đến Đền này muốn sách phô tô

Phải theo Luật sách từng tờ

Từng trang, từng quyển bây giờ trở đi

Ai về phô lại một khi

Phải nhớ theo Luật sách ghi cho trần

Không được làm lại từng phần

Không được ý trần sửa lại sách Thiên

Bất di, bất dịch dưới miền

Sách này của Thánh, của Thiên đọc lời

Ai vi tính lại tại nơi

Sẽ không đúng lời, sẽ bị sai ngay

Sai dấu, sai chữ là gay

Chữ tứ thành tử khổ nay cho trần

Lại còn mang tiếng cho Thần

Thần cho làm sách sao trần làm sai

Thánh, Thần cấm bất cứ ai

Không được tự ý làm sai sách Thần

Chỉ trừ chữ nào sai phần

Sai lỗi chính tả được phần sửa sai

Còn nếu sai nội dung bài

Do người làm lại sẽ sai lời Thần

Cũng có khi sai vì trần

Chữ mờ viết lại có phần viết sai

Nhớ rằng Cha cấm ghi bài

Thêm vào sách Thánh là sai hoàn toàn

Lại ghi tên mình rõ ràng

Bản quyền ăn cắp, việc làm phạm sai

Cha cấm bất cứ một ai

Từ đây còn dám làm sai lệnh Thần

Năm đời con cháu khổ thân

Vì người trước lấy sách Thần của Cha

Ghi tên mình làm được ra

Để có sách bán thu ra tiền trần

Hoặc phô tô về nhà dân

Nhà có tà thần, giả Thánh nước Nam

Tự xưng cơ sở hai làm

Đạo Tâm Linh Nước được làm tại gia

Lấy sách từ ở Đền Cha

Đền Hoà Bình được viết ra sách này

Chỉ một cơ sở nơi đây

Không đâu có thứ hai nay sách Thần

Được viết lời Cha ban vần

Duy nhất có một, không phần có hai

Dấu ấn có một không sai

Có Luật, có Lệnh Thiên Đài đã ban

Không có cửa thứ hai làm

Các việc Luật, Đạo, Thánh ban một người

Một người đủ điểm nhà Trời

Đủ điểm Phật, Thánh ban nơi làm thầy

Một trụ sở ở nơi đây

Chí Linh, Sao Đỏ, tỉnh này Hải Dương

Gọi Đền Hoà Bình Thiên Vương

Đền làm việc Thánh, làm gương cho đời

Đền giúp dân nước muôn nơi

Đền theo Lệnh Trời, theo Lệnh Tổ Tông

Làm việc theo Thánh giáng đồng

Làm bằng phép Thánh, Luật công, Lệnh Thần

Có một trụ sở dưới trần

Cha chưa ban phần cơ sở thứ hai

Trụ sở của cõi Thiên Đài

Giáng trần làm việc không sai tý nào

Bài này Cha cho ghi vào

Sau lời giới thiệu sách trao cho trần

Sau Lời Nói Đầu sách Thần

Từng quyển, từng quyển được phần bài ghi

Đây lời dạy Luật Thiên Tri

Cấm ai lấy sách lại ghi tên mình

Hơn hai mươi người thực tình

Sách Đền Hoà Bình, ghi tên mình ngay

Xoá tên sách của Đền này

Ghi mình vào sách điện nay nhà mình

Thật là vô lý thực tình

Đấy là họ có tà tinh vào người

Họ làm sai phạm luật đời

Sai phạm Luật Trời, họ tội với Thiên.

Còn các việc lớn nói riêng

Giải trùng, giải nghiệp có riêng Đền này

Từ năm hai nghìn về đây

Cha ban Đền này được cứu giúp dân

Được mở ngục vong âm phần

Cắt giải nghiệp chướng cho phần Gia tiên

Giải cho dòng họ hết phiền

Hết khổ vì cảnh vong miền tội xưa.

Cắt nghiệp duyên khỏi dây dưa

Cho con, cháu, chắt sớm trưa hết phiền

Chỉ một Đền được lo nên

Không có đền thứ hai nên việc này.

Dân ta hãy tỉnh ngộ ngay

Bây giờ nhiều lắm người nay đi lừa

Rất nhiều đồng tà làm bừa

Thầy mo cúng bịp, cúng lừa người dân

Gọi là phả độ vong trần

Cúng bao vàng mã không phần được chi

Luật Thiên Cha đã cho ghi

Duy nhất có một không thì có hai

Ai làm thứ hai là sai

Chỉ có một cửa Thiên Đài Đền Cha

Có đội ngũ đồng lo ra

Có thầy đồng trưởng nghe Cha ban truyền

Có đầy đủ phép của Thiên

Mới có phép truyền việc Thánh trao tay

Làm được các việc lớn này

Giúp Âm đất nước, giúp nay dân mình

Duy nhất có Đoàn Hoà Bình

Đủ đồng làm việc công trình lớn to

Còn bao công việc phải lo

Việc làm không hết giúp cho dân mình

Cho nên Cha ban thực tình

Sách dạy làm việc gia đình tự lo

Đừng ai lo sợ bài cho

Gia đình việc nhỏ, việc to nhờ thầy

Việc dạy trong sách đủ đầy

Sách số 2 dạy đủ nay việc làm

Đừng ai mời thầy lang thang

Mời đồng bói dở phí sang tiền trần

Mời đồng tà, càng khổ thân

Đừng mê tín quá sẽ phần làm sai

Tự lo được theo từng bài

Sách Cha đã dạy không sai tý nào.

Có một số đồng tà phạm tội với Thánh, vì đã ăn cắp bản quyền, xóa tên sách Đền Hòa Bình, đã tự ghi tên mình vào, đó là: Vũ Thị Thoa (Thái Bình), Đặng Thi Minh Tâm (Chí Linh – Hải Dương)…

Kính viết theo lời Hồn Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

 Sao Đỏ – Chí Linh – Hải Dương, ngày 4/7/2013 – 27/5/Quý Tỵ

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *