LỜI CHA DẠY DÂN NƯỚC VIỆT TU TỈNH GIỮ NƯỚC NAM NHÀ

LỜI CHA DẠY DÂN NƯỚC VIỆT

TU TỈNH GIỮ NƯỚC NAM NHÀ

 

Lời Cha dạy muôn dân trăm họ

Hãy hiểu ra luật lệnh Trời ban

Hãy hiểu ra luật nước Văn Lang

Đến Đại Việt, Việt Nam Tổ quốc

 

Luật của nước sáng tỏ như đuốc

Như mặt trời lồng lộng cao xa

Luật Tổ Tông đất nước Nam nhà

Trời đã định, Tổ Nước đã định

 

Đất nước ta xưa bị thôn tính

Dân nước ta bao nỗi khổ đau

Bị thực dân áp bức đè đầu

Giặc đô hộ mất người, mất của

 

Dân nước ta bao nhiêu cực khổ

Sự thống trị của lũ bạo tàn

Dân ta không được học, được làm

Không hiểu gì về phần đạo giáo

 

Ta có Phật, ta chưa mạnh bạo

Ta có Thánh, ta chưa phát huy

Tâm Linh nước Việt có sử thi

Tứ bất tử có mẫu Liễu Hạnh

 

Khắp nước ta đã thờ rành mạch

Thờ Thánh Trần là Đức Đại Vương

Thờ Thánh, Thần, khắp nước, quê hương

Nhưng chưa có kinh Phật, kinh Thánh

 

Để cho dân hiểu về nguồn ngạch

Thánh từ đâu? Phật đã từ đâu?

Ai ngôi cao? Ai thấp một màu?

Ai chính chủ thờ cầu, vọng bái ?

 

Tôn thờ sai ta phải sửa lại

Đúng nội quy, phép Phật, Thánh, Thần

Đừng thờ sai, lỗi với Thánh Nhân

Lỗi với Phật, Thánh, Thần nước Việt

 

Ta có kinh, Thánh đã đọc viết

Kinh nước Nam, cầu Phật nước Nam

Người có công được nhập niết bàn

Chức, đức, công, bằng Phật thế giới

 

Dân nước ta không ai biết tới

Xưa, nay thờ nhà phụ, cạnh bên

Dân ta sai, việc làm thiêng liêng

Hãy làm lại, việc làm đúng luật

 

Thờ ba Ông Tam Tổ nước nhà

Ngang bằng Thích Ca, ngang Phật Bà

Không được thờ thấp hơn Phật ngoại

Vì ba Ông ngang chức, ngang quyền

 

Tam vị Tổ, độ nước, dân yên

Như Tổ Tông, Ông Cha, Dòng tộc

Như mái nhà, như là cột nóc

Như Cha con ai nỡ phụ tình

 

Tại sao đời bên trọng, bên khinh

Người mắt trần vô tình không biết

Bài viết này Cha đọc đồng viết

Cha dạy dân, dân biết tu trì

 

Hãy quy theo Đạo Nước Nam đi

Đạo giữ nước, giữ nhà trăm họ

Đạo theo Đảng, con đường sáng tỏ

Đạo theo Bác dẫn lối chỉ đường

 

Đạo học tư tưởng Bác noi gương

Học đạo đức Bác Hồ vĩ đại

Đoàn kết cùng nhau giữ hòa bình

Chấp hành chính sách nước quang vinh

 

Đời đời theo Đảng, theo Quốc hội

Theo nước Việt Nam mãi anh minh

Theo một Dòng tộc nước Nam mình

Đời đời theo Đảng, theo Đạo Nước

 

Thờ người có công sinh ra dân

Thờ người có công dựng nước trần

Thờ người có công giữ đất nước

Muôn đời thờ công, đáp đền công

 

Muôn đời tụng kinh nước Lạc Hồng

Kinh Phật, Thánh, Thần của nước Việt

Đời đời bất diệt cho nước Nam

Kính thờ, kính lễ, kính cầu an ./.

 

Kính viết theo lời Hồn Cha là Thánh đọc tại Đền Hòa Bình, đầu thế kỷ 21

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *