LỜI CHA DẠY DÂN NGƯỜI TRẦN ỐM, NGƯỜI TRẦN CHẾT

LỜI CHA DẠY DÂN

NGƯỜI TRẦN ỐM, NGƯỜI TRẦN CHẾT

 1. Ốm đau là bệnh trong người

Bây giờ càng lắm bệnh người sinh ra

Do thực phẩm không an hòa

Do người gây hại xảy ra bệnh trần

Khi người ốm liệt toàn thân

Hoặc là bệnh lão của trần lãng quên

Không nhớ, không biết, mất khôn

Hoặc là sống khổ, liệt giường không hay

Mọi thứ không biết chi nay

Hoặc là người bị bệnh nay tâm thần

Khi chết hồn có được phần

Hơn khi còn sống, hay trần khổ hơn

Cha sẽ giảng giải nguồn cơn

Để trần biết được lo lường cho vong.

 1. Khi trần vừa mới chết xong

Hồn vong sẽ được ở trong gia đình

Hồn không đi xa thực tình

Khác với người khỏe, vong mình không đi

Chỉ quanh đất ở một khi

Có vong khác giúp dẫn đi quanh nhà

Vong ở một nơi không xa

Vì không đi được vong nhà yếu đau

Vong liệt còn đi được đâu

Trong một năm đầu vong vẫn liệt nay

Năm thứ hai, ba sau này

Vong dần khỏe lại như nay bình thường

Vong sẽ hết cảnh tai ương

Vong sẽ đi được như thường hết đau

Hết liệt khi ốm khổ sầu

Vong được hết cảnh khổ đau phần hồn

Đó là vong ốm liệt giường

Vong được khỏe lại như thường chưa đau.

 1. Ai liệt từ trước vẫn sầu

Vẫn phải chịu cảnh khổ đau phần hồn

Chết rồi vẫn liệt bình thường

Khác với người ốm khổ dồn liệt thân

Chết đi sẽ được ban phần

Sức vong khỏe lại hết phần bệnh gây

Đó là Trời, Đất độ nay

Thánh, Thần giúp độ, hộ ngay cho hồn

Thánh Nước xưa nay độ dồn

Thánh Cha, Thánh Mẹ độ hồn cho vong

Cho hồn trở lại quay vòng

Kiếp hồn khi sống an vong hết sầu

Ai ốm một năm khổ đau

Mới được nhiệm màu phép Thánh ban cho

Ai ốm hai năm khổ to

Hai năm về trước liệt cho thân mình

Hai năm trở ra thực tình

Là người vong ấy thân mình vẫn đau

Vì quá mười hai tháng sau

Bệnh như mãn tính quá lâu không hồi.

 1. Những người khi đã chết rồi

Tai nạn, tai họa ở nơi thế trần

Thánh, Thần sẽ giúp vong trần

Bớt phần đau đớn cảnh phần nạn tai.

 1. Người ốm không biết khổ hoài

Ăn uống không biết, nói gì không hay

Khi chết vong được trăm ngày

Dần dần sẽ được tỉnh nay dần dần

Khi cúng cơm có vong trần

Vong gia đình trần trực tiếp giúp vong

Mọi việc có vong giúp xong

Người chết ốm nặng có vong giúp hồn.

 1. Có thể các Quan giúp dồn

Một ngày ba bữa cúng hồn nhờ Quan

Quan giúp vong âm được mang

Cơm cúng, quà biếu được mang tới mồ

Mang bằng phép Thánh bấy giờ

Phép Âm Quan giúp, hãy nhờ các Quan

Hồn vong ốm nặng an nhàn

Chưa đi về được, nhờ Quan giúp hồn.

 1. Có vong gia đình lo dồn

Lo cùng con cháu giúp hồn tại gia

Khi vong khỏe đi về nhà

Không phải ai chết trẻ, già về ngay

Vong khỏe đi được hàng ngày

Vong yếu, vong liệt không hay biết gì

Làm sao mới chết được đi

Vong khỏe, vong yếu sẽ thì khác nhau

Cha dạy dân biết để cầu

Cầu Thánh, Thần giúp, phải cầu Tổ Tiên

Cầu vong Tổ Tiên giúp nên

Cho vong mới mất bình yên tốt lành.

 

Lời Cha diễn giải từng việc cho dân:

 

 1. Người trần khi bị ốm đau dù già hay trẻ, ai bị ốm nặng liệt chân, tay một thời gian trong một năm rồi chết, người chết vì bệnh nặng hay nhẹ không đi được, khi chết có hồn vong Tổ Tiên gia đình về dẫn đi giúp cho vong về với Tiên Tổ; người ốm nhẹ nhàng khi chết xuất hồn khỏi xác, hồn sẽ đi được 3 cây số trở lại, hồn cứ đi lơ lửng đậu trên cành cây; còn người liệt thân, hồn xuất ra không đi được xa, chỉ ở quanh đất nhà, có hồn nhà dẫn dắt giúp đỡ, khi có tiếng gọi hồn để nhập quan, khi liệm vong vào quan tài thì hồn sẽ được về nhập xác; một hồn nhập xác, một hồn vào nhập ảnh, một hồn ở trên không lơ lửng xung quanh, khác với lúc sống có 3 hồn 9 vía ở trong người. Khi chết 3 hồn 9 vía, 7 vía sẽ chia đi theo hồn, theo xác, theo ảnh. Hồn không ở trong bát hương thờ, bát hương chỉ là nơi để cốt hiệu thờ vong và để cắm hương lễ; ban thờ là để bát hương và để đồ lễ mời vong về ngự ban thờ chứng lễ thờ vong khi gia đình mời vong về cúng, không phải vong luôn luôn ở bát hương hay ở ban thờ. Luật người âm là phải ở mộ đời đời, mãi mãi.
 2. Hồn vong ốm liệt mới mất xong ở mộ sẽ không đi về nhà được dễ dàng, người nhà phải nhờ các Quan có phép để cho vong gia đình đưa cơm hay cháo, quà cho vong được hưởng tại mộ của vong.
 3. Việc phục hồn cho vong liệt phải phục hồn ở nơi mộ vong, không phục hồn về nhà vì vong không đi về được gia đình để hưởng cơm cúng. Vong âm liệt người là liệt xác, liệt cả phần hồn, phải sau một năm, hai năm, ba năm mới dần dần hồi phục lại được, sẽ đi lại được bình thường như cũ, đó là người ốm liệt một năm trở lại.
 4. Người chết vì tai nạn, tai họa sẽ được Cha, Mẹ cứu độ, hộ bớt cảnh khổ vong đau đớn.
 5. Người ốm nặng bị tai biến bất tỉnh, sống như thực vật, khi chết sau 3 tháng hồn sẽ được hồi phục trí nhớ trở lại của hồn như khi sống.
 6. Việc cứu độ cho vong hồn là công của Tổ Tông, Cha Mẹ, Phật, Thánh, Thần nước Việt Nam cứu vong, độ vong âm của nước Việt Nam, không có ai ngoài nước Việt Nam cứu độ.
 7. Vong hồn người chết không được cúng giỗ là khổ vô cùng.
 8. Người chết đi trở thành người hồn đời đời không phải làm gì vất vả, một năm được giỗ một ngày là no đủ cả năm. Nếu ai không có con cháu, chắt cúng giỗ Dòng họ, lễ Tổ họ mỗi năm một lần và một lần dòng họ lễ rằm tháng 7 lễ ngày hội vong âm trưởng họ mời các vong trong họ về chứng hưởng lễ là vong âm sẽ được vui sướng đầy đủ đời hồn.
 9. Người dân sống hưởng chế độ, quyền lợi của Đảng, Nhà nước Việt Nam, khi chết hồn sẽ được Hồn Nước là Phật, Thánh, Thần nước Việt Nam cứu độ vong các gia đình, gọi là sống được cậy nhờ đất nước, chết được cậy nhờ Hồn Nước đời đời, dân hãy đọc, học sách Thần để hiểu Đạo Trời, Đạo Nước là thiết thực, đúng đắn, ích nước, lợi nhà, đúng đạo, không sai phạm. Việc cúng giỗ cơm canh, lễ ngày mùng 1, rằm, ngày tết là thuần phong mỹ thục từ cổ truyền đất nước./.

 

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Sao Đỏ-Chí Linh-Hải Dương năm 2012, Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *