LỜI CHA DẠY CHO DÂN CẦN BIẾT

LỜI CHA DẠY CHO DÂN CẦN BIẾT

  1. Bán khoán con trẻ.
  2. Sớ khoán con trẻ.
  3. Tiền duyên kiếp trước.
  4. Bán khoán:

Ai sinh được con phúc duyên

Đó là con của Thánh, Tiên gửi trần

Sinh ra giờ Thánh, giờ Thần

Giờ đẹp sau được làm phần việc Thiên

Gọi người có số Trời biên

Có số Trời chấm, số Thiên làm thầy

Làm đồng sau Thánh giáng ngay

Tại gia dạy học việc nay Thánh, Thần

Mới phải bán khoán cửa Thần

Cửa thờ xin gửi mệnh trần làm con

Để cầu trên độ vuông, tròn

Cho con trẻ khỏi lo hồn ác gây

Vì tà hồn ác nó hay

Tìm người có số làm thầy nó theo.

Lời giải: Nếu ai sinh con không đúng giờ con nhà Thánh, nghe thầy mo nói sai bán khoán theo thầy, theo đồng phí công không được gì; theo thầy cũ cứ một nghìn người bán khoán con chỉ đúng được một người, hãy bỏ thầy đừng theo đuổi cho phí công, mất tiền oan, không lo sợ, không phải bán ở đền, chùa, miếu, điện nào. Nếu  bán vào điện thờ tà nhà mình sẽ khổ lây.

  1. Sớ khoán:

Sớ khoán là sớ giải sang

Cho con sinh gặp giờ mang hoạ phiền

Sớ này thầy mo dưới miền

Không ai có phép làm nên sớ này

Thầy mo, đồng bói xưa nay

Không ai hiểu được sớ này Luật Thiên

Họ chỉ toàn viết sớ nên

Gọi sớ bán khoán, Luật Thiên không tường

Người dân sợ hãi lo lường

Thầy, đồng không biết luân thường luật chi

Con yếu, con ốm cứ đi

Xem thầy cúng lễ bảo gì cũng theo

Phí công không đúng những điều

Luật Thiên, Thánh dạy, ban điều Luật Thiên

Từ nay dưới thế trần miền

Hãy đừng xem bói liên thiên sai lầm.

Lời giải: Thầy mo, thầy pháp, đồng bói không có bóng Thánh trao làm việc này, không biết luật đạo không làm được sớ bán khoán và sớ khoán vì họ không có Luật Thiên ban dạy làm phép Thánh.

  1. Tiền duyên kiếp trước:

Khi sinh ra có số duyên

Tiền duyên kiếp trước là duyên nợ đời

Nợ từ kiếp trước một người

Yêu nhau thề ước một đời lấy nhau

Vì một lý do ban đầu

Người chết, người ở, khổ đau hai người

Người chết tình cảm không thôi

Chết rồi vẫn luyến tiếc người trần gian

Vẫn theo từng bước nhẹ nhàng

Còn ghen tình cảm trần gian với người

Đó là từng vong dưới đời

Thầy mo xem bói gọi nơi thế trần

Có tiền duyên xưa theo thân

Phải cắt duyên trần vướng líu với vong

Hình nhân thế mạng cho xong

Hình nam hay nữ cho vong hả hài

Nhưng không đúng Luật Thiên Đài

Hình nhân bằng mã là sai hoàn toàn

Đô la, bạc trắng, tiền, vàng

Có cả mũ, ngựa cúng làm càng sai.

* Lời dẫn giải:

  1. Ai có người yêu bị chết không lấy được nhau vì lý do dang dở, hay tai hoạ, ốm đau một người bị chết, còn lại một người muốn được yên hàn, hãy làm tròn trách nhiệm khi chia ly vĩnh biệt có lời tâm sự viết gửi cho vong, tỏ lòng thương tiếc thực sự của mình, cầu cho người chết an nơi chín suối đời đời mát mẻ, lễ hồn có lời tình cảm chia ly.
  2. Tuyệt đối không dùng hình nhân thế mạng cho người chết để lấy vợ hay lấy chồng cho vong, việc làm sai, mê tín không được tý gì, vong âm họ không hài lòng, họ càng thêm oán hận.
  3. Có hồn vong tiền duyên kiếp trước xưa kia hai người họ yêu nhau sau cùng bị chết cả, một người hồn được lộn kiếp này về mình là nam hay nữ, còn một hồn chưa được lộn lại làm người, điều này có ít lắm, chỉ có khoảng một phần nghìn người trên đời được lộn kiếp; không ai phải làm lễ theo phép thầy mo là sai, chỉ làm lễ tự mình như ở phần1 đã dạy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *