LỆNH THIÊN CHA DẠY XUẤT HỒN TÀ GIẶC KHỎI NƯỚC NAM LÀM TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH

LỆNH THIÊN CHA DẠY

XUẤT HỒN TÀ GIẶC KHỎI NƯỚC NAM

LÀM TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH

(5h 00’ ngày 20/10/2008 – 22/9/Mậu Tý)

 

Lệnh Thiên Cha báo cho Đoàn

Hoà Bình lo làm công việc lớn to

Việc Thiên đại lớn phải lo

Cho dân, cho nước việc to đắc thành

Việc xuất hồn giặc phải dành

Ba ngày mới hết lo nhanh mới hoàn

Muốn cho công việc song toàn

Hôm qua chủ nhật đã làm việc tăng

Ngày nghỉ, Đồng đã lo chung

Cùng nhau lo việc Thiên Cung giúp đời

Cho nhanh hoàn việc tại nơi

Giúp ích cho đời, giúp ích núi sông

Vì công việc thiếu hai Đồng

Cho nên Đoàn phải gánh gồng lo toan

Việc viết sớ đã nhanh sang

Đã được già nửa sớ làm việc to

Hai phần ba sớ liệu lo

Công việc thắng lợi Đoàn lo hàng ngày

Hôm nay ngày thứ tám nay

Ngày xuất hồn giặc Cha nay báo Đồng

Ngày thứ nhất xuất lệnh hồng

Ra nơi biên giới của cùng nước Nam

Toà Thiên lồng lộng cao sang

Giải tà là giặc xưa sang nước mình

Chủ toà Hồn Cha anh linh

Tuyên bố xuất giải hồn tinh tà thần

Đó là hồn giặc xưa trần

Sang ta cướp nước, hại dân một thời

Cha sẽ tuyên bố tại nơi

Đất nước, bầu Trời là của Việt Nam

Từ đây hồn giặc dã man

Nước nào nước ấy nhớ mang điều này

Nước Việt Nam kể từ nay

Âm phần biên giới có ngay cột thần

Từ năm hai nghìn có phần

Đã ghi rõ phần cắm mốc lại ngay

Có bao nước biết điều này

Cớ sao nước bạn cứ nay lấn vào

Để cho âm phần vì sao

Không đẹp mắt vào cuộc chiến không hay

Dương trần giờ đã bắt tay

Làm ăn đoàn kết dựng xây hoà bình

Âm phần vẫn còn cố tình

Gây chiến, hoà bình không được an khang

Việc xuất hồn giặc ngoại sang

Ba đợt sẽ phải lo toan trở về

Đợt một đất nước làng quê

Sẽ giải gần hết hồn về sạch trơn

Những hồn ở đất trần dương

Còn hồn tà ác ma vương đã vào

Đầu người nước Việt gây bao

Sự ác để lại đồng bào nước Nam

Giả làm con trẻ nói sang

Cậu Thiên Đình giáng trần gian, gia đình

Về Đền Cha lọc thực tình

Đấy chính hồn ác tà tinh vào người ./.

 

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *