LỆNH THIÊN ẤN CHỈ CÔNG VIỆC CỦA THẦN

LỆNH THIÊN ẤN CHỈ

CÔNG VIỆC CỦA THẦN

(Ngày 23/8/2008  – Ngày 23/7/Mậu Tý)

 

Việc Thiên ấn chỉ cho Đoàn

Hoà Bình đang làm công việc tâm linh

Truy quét tà ác yêu tinh

Các nơi trên khắp nước mình Việt Nam

Thu lại, chấn trị hoàn toàn

Tới đây sẽ giải tà sang trả hồn

Trả đâu về đấy dập dồn

Ba ngày giải trả giặc hồn từ xưa

Ba ngày dù nắng, dù mưa

Việc làm vất vả sớm trưa sức đồng

Bao năm Thánh nước vun trồng

Trồng người một đội ngũ đồng cao sang

Cha cho học phép Thiên Đàng

Từng năm học luyện phép sang giúp đời

Giúp âm, giúp dương đôi nơi

Bắc ghế Hồn Thánh giáng đời giúp dân

Năm ngày công việc của Thần

Có các Hồn Thánh, Hồn Thần tối cao

Hồn Danh nhân nước tự hào

Hồn trần liệt sĩ thanh cao nước nhà

Hồn đã từng luyện phép ra

Theo phép của Thánh nước nhà Việt Nam

Theo Hồn Cha đã lo toan

Làm việc lọc sàng, truy quét hồn âm

Hồn nào là giặc độc thâm

Hồn nào phản tặc, hại âm nước nhà

Quân ta bắt thu hết ra

Bỏ vào ngục tối sẽ là trả sau

Tới đây trao trả đợt đầu

Bắt hồn giặc phải cúi đầu về quê

Ở đâu hồn giặc phải về

Không còn được ở làng quê, nước mình

Không còn hồn giặc trá hình

Vào người dân mình gây sự bất an

Họ là giặc xưa bạo tàn

Hồn họ rất ác hại sang dân mình

Hồn giặc là hồn tà tinh

Trời đã hoá chúng thực tình không sai

Không còn một hồn của ai

Là nguyên hồn giặc không sai tý nào

Cho nên ta phải lo vào

Truy quét bằng hết nơi nào còn vong

Vong tà là giặc ác hung

Không cho ở lại dù không hại người

Đất nước ta một bầu trời

Phong quang, trong sạch ở nơi âm phần

Phần âm ta hết khổ thân

Vong âm dưới trần hết cảnh tà gây

Trên trần hết cảnh khổ đày

Nhà nào đất có tà nay hết phiền

Chỉ còn tà ác dưới miền

Nó vào đầu óc khổ phiền từ lâu

Nó gây bệnh tật khổ sầu

Gây điên, gây dại từ lâu trong người.

 

  1. Hoặc các đồng bói dưới đời

Thầy mo, thầy cúng ở đời không hay

Nó cho ăn lộc bấy nay

Chính hồn tà ác đã nay vào người

Những trường hợp này tại nơi

Phải sau ba đợt mới thời giải đi

Nhà nước đồng thuận một khi

Thánh mới lo được việc thi hành làm.

 

  1. Người trần mắt thịt lòng phàm

Thấy lộc tưởng bở tham lam kiếm lời

Tà cho thờ tà tại nơi

Thờ điện bảo người có số căn Thiên

Nhưng lại thờ tà đất nên

Làm việc không đúng Đồng Thiên nước nhà

Làm sai đường luật của Cha

Cha gọi đồng đấy đồng tà làm sai.

 

  1. Có người còn phải khổ hoài

Tà vào người nó khiến sai phải làm

Giết người không sợ lo toan

Lý do không có việc làm như mê

Ngủ với người nhà không ghê

Không sợ phạm tội, sợ chê lộn sòng

Bố con, mẹ con cũng xong

Anh em lẫn lộn ở trong một nhà

Ngoài đời cũng bị phạm ra

Cưỡng dâm con trẻ xót xa đau lòng

Đấy là tà ác vào trong

Thân trần nó khiến xui lòng làm sai

Có người là gái, là trai

Nó xui, nó khiến, nó sai phải làm

Tà xui làm việc phũ phàng

Bởi vì hồn ác nó sang hồn mình

Coi như tà nó trá hình

Sang hồn của mình làm sự bất lương

Đã nhiều người ở nhiều phương

Xảy ra nhiều sự bất lương hại người

Chính là hồn ác giặc đời

Từ xưa còn lại ở đời nước  ta

Đèn Trời, mắt Thánh của Cha

Cha biết hết sự oan ra khổ người.

 

  1. Đất nước ta được nhờ Trời

Được nhờ Đất Địa tại nơi nước nhà

Đất nước mới được vinh hoa

Nhờ ơn Tông Tổ, Ông, Cha bao đời

Nhờ ơn Đảng – Bác sáng ngời

Nhờ ơn liệt sĩ ra nơi chiến trường

Nhờ ơn thương binh trần dương

Nhờ ơn tất cả tình thương đồng bào

Toàn dân góp sức công vào

Gia đình cách mạng tự hào cho dân

Gia đình liệt sĩ quên thân

Gia đình bà mẹ hiến phần công cao

Gia đình bậc nhất tự hào

Gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng

Đời đời đất nước núi sông

Tô nên trang sử lừng công thắng thù

Đất nước đã được đắp bù

Đời đời sẽ được ngàn thu vững bền

Ơn Dòng tộc Nước thiêng liêng

Ơn Đảng vững bền, ơn Bác Hồ ta

Ơn toàn dân tộc đứng ra

Xây dựng đất nước vinh hoa, mạnh giàu

Theo đường Đạo mới mở đầu

Theo Dòng tộc Nước ơn sâu nghĩa bền.

 

  1. Nhà có chủ, đất có tên

Âm, dương đều có chủ quyền tại nơi

Không cho người khác đất người

Được đến ngự trị tại nơi đất nhà

Âm, dương có luật giao hoà

Phải có chủ nhà, chủ đất, âm, dương

Phải có lễ giáo Thiên Vương

Phải có Luật, Lệnh Thiên đường từng nơi.

 

  1. Nước ta hết đô hộ rồi

Bây giờ không phải như thời ngày xưa

Không có giặc sống làm bừa

Chỉ có giặc chết dây dưa lộng hành

Rồi sẽ hết giặc hôi tanh

Cha giải bằng hết rõ rành giặc xưa

Hồn giặc sẽ hết làm bừa

Gây nhiều đạo giáo sớm trưa lộng hành

Đất nước sẽ được tiến nhanh

Một Đảng, một đạo chính dành nước ta

Nước ta sẽ được vinh hoa

Một đạo chính thống nước nhà Việt Nam

Đạo Tâm Linh Nước vẻ vang

Đạo Nước làm chủ, thờ sang công Người

Đạo thờ người có công đời

Đạo đền đáp nghĩa thờ người có công

Thờ các đền, chùa oai phong

Đình làng, thôn, xã, huyện không sai gì

Tỉnh, thành phố dân tu trì

Để dân thờ phụng uy nghi đáp đền ./.

 

      Kính viết theo lời Hồn Cha đọc tại Đền Hoà Bình

      (Ngày 23/8/2008 – 23/7/Mậu Tý).

      Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *