KÍNH SỚ XIN NHẬP MỘ CHO VONG

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KÍNH SỚ XIN NHẬP MỘ CHO VONG

 

Kính trình các Quan Thần Linh xứ đồng (nghĩa trang)

(Ở đâu ghi rõ….)

Kính xin Đức Quan Thần Linh

Cho phép gia đình xin nhập mộ vong

Người trần tạ thế lo xong

Giờ xin Quan giúp cho vong an mồ

Xin Quan giúp hộ ngày giờ

Xin nhập hồn xác bây giờ mộ vong

Nhờ Quan giúp hộ độ chung

Cho hồn an nghỉ âm cung đất mồ

Từ đây hồn được ơn nhờ

Các Quan độ hộ bốn mùa tốt tươi

Đời đời vong được thảnh thơi

Dưới phần đất mộ gọi nơi suối vàng

Đời đời vong được bình an

Nhờ Quan độ hộ mộ an âm phần

Đưa xong kính tạ Quan, Thần

Gia đình thành kính muôn phần tạ Quan

Xin độ con cháu bình an

Ngày ngày xin được phép Quan vong về.

 

Họ tên vong… tuổi…

Tạ thế …..giờ… phút, ngày… tháng… năm…

Quê quán:…

Trú quán…

  1. Kính xin nhập mộ cho vong
  2. Kính xin nhập hồn vong
  3. Kính xin nhập xác vong.

Từ đây hồn, xác được nhập mộ an nhàn, mát mẻ, vong tại xứ đồng (nghĩa trang)…

Sớ nhập mộ phải trình Quan Thần Linh trước 1 giờ đưa tang.

Khi viết sớ phải ghi rõ cho vong đầy đủ, ghi rõ tên cho gia đình và địa chỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *