Kính sớ xin lên nhà mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH SỚ XIN LÊN NHÀ MỚI

Kính xin phép các Quan, Thần

Thổ Công đất ở xứ Thần các Quan

Gia đình làm nhà xong hoàn

Con xin được phép các Quan con trình

Cho con được lo việc mình

Về nhà mới ở đẹp xinh từ giờ

Làm nhà con kính xin nhờ

Các Quan độ, hộ việc giờ đã xong

Xin có lời kính tạ chung

Cho con được phép việc cùng hôm nay

Xin lên nhà mới từ đây

Mọi việc tốt đẹp nhờ nay Quan, Thần

Kính cầu phúc, lộc, thọ, ân

Gia đình mạnh khỏe phúc phần nhờ Quan

Kính cầu mọi sự an khang

Mọi phần tốt đẹp nhờ Quan độ trì

Ơn Quan mãi mãi khắc ghi

Đời đời con, cháu, chắt, ghi ơn Thần

Lên nhà mới xong có phần

Chúng con tại lễ Quan, Thần tại gia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *