Đơn xin sang tên nhà ở

Đơn xin sang tên nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN SANG TÊN NHÀ Ở

Kính đơn trình các Quan Thần Thổ Công Đất ở

Kính xin sang tên nhà mới làm cho chính chủ

Kính xin phép Đức Quan Thần

Kính xin Quan giúp người trần tại gia

Đơn này thay sớ kinh ra

Xin Quan giúp hộ việc là hôm nay

Xin sang tên nhà từ đây

Vì làm nhà mới phải nay nhờ người

Nay tuổi gia đình đẹp tươi

Xin Quan chứng sớ, đơn lời trình Quan

Xin sang tên chính chủ làm

Nhà từ năm đấy thuận an mọi bề

Cầu các Quan chứng độ về

Việc làm nhà ở chính về tại gia

Xin cầu phúc, lộc tại nhà

Xin cầu mọi sự an gia tốt lành

Xin cầu tốt lá tươi cành

Cho con, cháu, chắt học hành giỏi ngoan

Làm ăn xuôi thuận đàng hoàng

Tăng gia sản xuất mùa màng bội thu

Gia đình đoàn kết tu bù

Gia đình mạnh khỏe xin tu Đạo Trời

Xin tu Đạo Nước nghe lời

Sách Kinh truyền dạy cho người Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *