KÍNH SỚ LỄ THỔ CÔNG

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH SỚ LỄ THỔ CÔNG

Kính xin tạ Đức Quan Thần

Tạ Thổ Công đất của phần tại gia

Tạ Thổ Công đất tại nhà

Các Quan đất ở xin là chứng tâm

Cho nhà tín chủ kính dâng

Lễ nghi hoa quả trà cùng kính Thiên

Tâm trần hiếu thảo dâng lên

Cùng với lễ mặn tạ riêng đất nhà

Xin Quan chứng giúp tại gia

Xin Quan an định đất nhà từ đây

Xin đẹp đất ở nơi này

Bốn bề đất ở an nay mạch Thần

Để xin cầu phúc, lộc, ân

An gia, phúc, thọ cho trần tốt tươi

Lộc người, lộc của sinh sôi

Tuần rằm kính tạ ơn Trời Đất ban

Ơn Phật, Thánh, Thần các Quan

Phật, Thánh đất nước Việt Nam độ trì.

Cầu gì thì viết thêm vào………ghi tên, tuổi, gia đình….địa chỉ đang ở.

Lưu ý: Nếu không có lễ mặn thì ghi là: cùng với tiền thật tạ riêng đất nhà (được dùng tiền đã dâng, không vàng mã), tự viết lấy dâng xong rồi hoá trình các Quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *