KÍNH LỄ NGÀY MÙNG MỘT TẾT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KÍNH LỄ

NGÀY MÙNG MỘT TẾT

Kính dâng tâm lễ thưa lời

Lễ ngày mồng một tết đời khai xuân

Lễ kính ngày tết dưới trần

Trong ba ngày tết của dân nước nhà

Lễ nghi tâm đạo hương hoa

Ai ai cũng kính tại nhà, cơ quan

Kính mời Trời, Đất giáng ban

Kính mời Tổ Nước giáng ban thờ Thần

Kính mời Tổ Tông đức ân

Tổ của đất nước phúc phần Việt Nam

Kính mời Phật, Thánh, Thiên Đàng

Là Danh nhân nước Việt Nam anh hùng

Là Cha, là Mẹ núi sông

Là hồn bất tử oai phong nước nhà

Đứng đầu là Bác Hồ ta

Thứ hai Hưng Đạo Đức Cha Trần Triều

Thứ ba Vua Hùng kính yêu

Thứ bốn Mẫu Liễu Thiên Triều đức ân

Thứ năm Đào Lang người Thần

Là người tái thế có phần công lao

Năm Hồn Đất Nước tự hào

Sống giúp, chết giúp việc cao cho đời

Mời hồn Danh nhân sáng ngời

Mời chung Phật, Thánh, Thần người nước Nam

Sống làm cách mạng huy hoàng

Thác Trời ban tặng được sang là Thần

Phật, Thánh, Thần nước muôn phần

Linh thiêng phù độ, hộ trần nước Nam

Kính mời giáng hạ tại ban

Bàn thờ Tổ nước dâng nhang tại nhà

Lễ nghi quả thực hương trà

Tâm thành bái thỉnh trình quà tạ ơn

Tạ ơn đất nước giang sơn

Tạ ơn Tông Tổ, Rồng Tiên nước nhà

Tạ ơn liệt sĩ nước ta

Tạ ơn Tông Tổ của gia đình mình

Hai ban thiết lập uy linh

Trên thờ Tổ quốc quang vinh phú cường

Dưới thờ Tổ nghiệp Gia tiên

Cùng thờ liệt sĩ đền ơn công người

Trong ba ngày tết đẹp tươi

Đội ơn công đức đời đời biết ơn

Cầu hồn trên độ sớm hôm

Cho dân cho nước bốn phương mạnh giầu

Hoà bình vĩnh cửu dài lâu

Độc lập tự chủ một mầu đẹp tươi

Dương thịnh, Âm thịnh đời đời

Ấm no hạnh phúc sáng tươi huy hoàng

Đất nước tiến mạnh vẻ vang

Toàn dân đoàn kết lo toan xây đời

Ơn Đảng, ơn Bác khắp nơi

Thi đua học tập vâng lời biết ơn.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình năm 2001

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *