KÍNH LỄ NGÀY ĐẠI GIỖ TỔ TRỜI, TỔ NƯỚC VIỆT NAM BA CẶP CHA MẸ NGƯỜI THIÊN

KÍNH LỄ NGÀY ĐẠI GIỖ TỔ TRỜI, TỔ NƯỚC VIỆT NAM

BA CẶP CHA MẸ NGƯỜI THIÊN

NGÀY 3/3/QUÝ TỴ (12/4/2013), TẠI ĐỀN HÒA BÌNH

 

Phần 1:

Kính biết ơn Cha Trời, Mẹ Địa

Là Tổ Trời sinh Tổ nước Nam

Trời sinh ra Tổ khắp thế gian

Là Tổ chung toàn cầu thế giới

 

Kính lễ giỗ muôn đời nhớ tới

Đức Cha Trời, Mẹ Địa cao sang

Đã sinh ra cho khắp thế gian

Người đầu tiên là Tổ đất nước

 

Kính tạ ơn công Trời làm được

Cho toàn cầu vũ trụ bao la

Bao hành tinh, thế giới, nước ta

Trời đã sinh muôn vàn vạn vật

 

Chỉ có Trời mới có chu tất

Có nhân gian mới có toàn cầu

Có thế giới mới có muôn màu

Có cuộc sống trên đời tươi đẹp

 

Đội ơn Trời đã cho sử thép

Cho nước Nam được chép đầu tiên

Cảm ơn Trời, ơn Đất thiêng liêng

Đã cho đời biết Trời là Tổ

Tổ Trời Đất đầu tiên Tổ Cố

Tổ Trời sinh Tổ nước Việt Nam

Gọi Văn Lang, Đại Việt rõ ràng

Tổ Văn Lang sinh dân trăm họ

 

Ngày giỗ này ơn Trời ghi rõ

Cho muôn dân trăm họ được thông

Để dân, nước hiểu sự thần thông

Do Trời, Đất đã cùng hóa được

 

Bao nhiêu thế kỷ Trời Đất ước

Bao giờ người biết được việc Trời

Trời sẽ đọc cho dưới trần đời

Người duy nhất tại nơi nước Việt

 

Biết được việc của Trời niêm yết

Cho dân gian các nước cùng nghe

Người viết lời đừng có ngại e

Đây là việc Trời sai cắt cử

 

Toàn thế giới có nhiều ngôn ngữ

Mỗi nước một có chữ tiếng riêng

Trời ban cho nước Việt dưới miền

Viết lời Trời, viết lời Tổ Nước

 

Viết Luật Trời, Luật Đất kiếp trước

Khi Trời sinh các nước ra đời

Người đầu tiên được là Tổ Nước

Người đầu tiên Trời cho làm được

 

 

Từng cặp đôi sẽ được lấy nhau

Để sinh sản con cháu về sau

Nối dòng tộc đời đời, mãi mãi

Cứ một đôi là một trai gái

 

Nước nhỏ nhất sẽ có hai người

Các nước to lớn sẽ có nhiều

Năm, bảy cặp tùy theo nước lớn

Hàng nghìn con một lúc sinh ra

 

Hàng vạn con kể cả nước ta

Trời cắt cử từng người, từng việc

Không ai biết Trời đã sắp xếp

Cho từng nơi, từng nước con đầu

 

Ai là người được nghe từng câu

Ở nước nào con đầu đứng trưởng

Ở nước ấy sẽ được làm tướng

Trời sẽ cắt, sẽ cử, sẽ sai

 

Một người được nhất cõi Thiên Đài

Về công chức cao từng vô lượng

Một người ấy sẽ được biến tướng

Chủ tịch nhà Trời, Chủ tịch tối cao

 

Chủ tịch Tòa Thiên cõi Thiên Tào

Nhất hàng Phật, nhất cả hàng Thánh

Người ấy được gánh một trọng trách

Điểm tối ưu phải có ở trần

 

Khi chết về Thiên được là Thần

Được là Phật, Thánh, Thần cao cả

Được là người Trời cho thành quả

Vì trên đời đã có công tu

 

Tu nhân, tu đức, chết tu bù

Làm cách mạng cứu dân hộ Quốc

Sống ở đời đã làm nên được

Vị trí cao vô lượng toàn tài

 

Sống vì dân, vì nước miệt mài

Không vợ con là người cộng sản

Cả cuộc đời không biết chán nản

Chỉ chăm lo việc nghĩa Quốc gia

 

Không vì mình, vì cả nước nhà

Là danh nhân của toàn thế giới

Điểm tu trần người đã đạt tới

Đỉnh non cao mong đợi của Trời

 

Khi chết rồi việc nước mới thôi

Lại tu tiếp đời Hồn vĩnh cửu

Lại làm tiếp đời Hồn vướng níu

Vì chưa xong công việc đang làm

 

Đời Hồn lại muốn được mở màn

Làm công việc mở màn lịch sử

Làm công việc gọi là hai chữ

Việc Tâm Linh để cứu nước dân

 

Làm công việc dân nước đang cần

Việc Tâm Linh việc Thần trọng đại

Việc cho đời, muôn đời, mãi mãi

Việc cho đời, thế giới rất cần

Cho Trời Đất, cho Thần, Phật, Thánh

Cho những người có căn phải gánh

Đúng Lệnh Trời, Lệnh Thánh cắt sai

Cho Thiên, Âm, trần, có lệnh bài

 

Không tự ý người trần làm được

Cho nên Luật Trời có mực thước

Trời dành riêng từ trước tới nay

Để thế kỷ hai mốt đổi thay

 

Nước Việt Nam có người làm được

Trời đã có một điều quy ước

Cho một nước có được việc này

Trời cho Tổ Nước tái thế nay

 

Để đời tái thế này làm được

Đó là Hồn Tổ Nước đã ước

Trời ban danh làm được việc Thần

Trời cắt cử, Trời đã định phân

 

Nước Việt Nam có Thần số một

Nước Việt Nam có một trụ cột

Trụ cột nhà Trời, trụ cột tối cao

Trụ cột Tâm Linh, trụ cột Thiên Tào

 

Cao nhất cõi vô biên, vô lượng

Trời đã ban một người làm tướng

Tướng Trời trao nhất cõi niết bàn

Được đời đời không phải lo toan

 

Không phải ai thay người tướng giỏi

Lời của Trời đọc lời Trời nói

Không phải bầu như dưới trần gian

Lệnh của Trời của Đất đã ban

 

Trần phải y Lệnh Trời phán chỉ

Lệnh của Trời là một nguyên lý

Người trần gian không thể cãi Trời

Ai cãi lại là tội mười đời

 

Tội cãi Trời vô cùng đau khổ

Ngày hôm nay ngày giỗ Tổ Cố

Giỗ Cha Trời, Mẹ Địa tối cao

Chỉ có Trời có Đất nhất vào

 

Không có ai cao hơn Trời, Đất

Trời cho biết Sử Trời sự thật

Nước con đầu mới được viết ra

Trời đọc cho Tổ nước Nam nhà

 

Được ghi lại Sử Trời số một

Cho nên gọi nước Nam có cột

Cột sóng Trời tối đẳng anh linh

Nước Việt Nam có một hành tinh

 

Được nhận Lệnh Thiên Đình chiếu chỉ

Được viết Lệnh Thiên Đình chí lý

Được nghe lời từ ở Trời cao

Được viết lời Trời Đất trao vào

 

Viết lịch sử nhà Trời giáng hạ

Cho nước Nam và cho tất cả

Trên toàn cầu thế giới bao la

Biết Lệnh Trời, Luật Trời đề ra

Cho các nước sẽ làm theo Lệnh

Của Trời cao trên khắp toàn cầu

Khắp các lục, khắp cả năm châu

Khắp địa cầu, trên toàn thế giới

 

Là người dân phải biết nghĩ tới

Rằng Trời cao Đất thấp linh thiêng

Thế kỷ hai mốt đã báo riêng

Cho nước Nam con đầu ghi được

 

Ghi lời Trời, ghi lời Hồn Nước

Lời ước xưa đã được cho đời

Cho dân Nam nước Việt tại nơi

Cho tất cả dưới đời hạ thế

 

Lịch sử Trời đây là gốc rễ

Cội nguồn sinh ra nước ra dân

Lời Trời giáng từ một Đền Thần

Người Trời gửi nhà dân sinh dưỡng

 

Để tu đời, tu đạo, tu tâm

Từ hai bốn tuổi có lệnh cầm

Học thơ Thánh, viết lời Thánh đọc

Đồng phải học bao công khó nhọc

 

Mới thành tài biết đọc viết thông

Đó là do Trời, Đất vun trồng

Một người đồng đơm bông kết trái

Thế kỷ hai mốt được chín hái

 

Thành quả ngọt ươm những mầm xanh

Đội ngũ đồng nay đã trưởng thành

Giúp cho nước, cho dân trăm họ

Làm việc Thánh đã được sáng tỏ

 

Một Đoàn Thần có một không hai

Nhận Lệnh Thiên, Trời Đất ban bài

Nhận Lệnh Tổ Nước sai cắt việc

Những nơi nào Tổ Nước niêm yết

 

Chấn yểm tà giúp nước, giúp dân

Điền hoàn long mạch đất công trần

Tạ mộ Danh nhân, tạ mộ Thần

Tạ mộ liệt sĩ đã vì dân.

 

Việc làm đáp nghĩa đền ân

Việc làm theo Lệnh Thánh, Thần nước Nam

Việc làm đền đáp công vàng

Thờ người dựng giữ nước Nam anh hùng

Lễ giỗ Tổ Trời cầu chung

Cầu Trời độ hộ cả vùng Trời Nam

Cầu Trời độ nước vẻ vang

Cầu Trời mưa thuận gió an nước nhà

Cầu Trời độ hộ nước ta

Bớt hỏa, bớt hạn gần xa cho trần

Bớt bão, bớt lụt khổ dân

Trời bớt động đất khổ trần xót xa

Trời bớt mưa đá hại ra

Cho dân thoát cảnh cửa nhà tan hoang

Cầu Trời độ hộ an toàn

Giao thông thủy, bộ, độ sang đường tầu

Đường không, đường biển những đâu

Cầu an người, của, kính cầu tạ ơn.

Phần 2:

GIỖ TỔ NƯỚC NHÀ

 

Kính ngày giỗ Tổ nước ta

Mùng ba tháng cũng là ba một ngày

Trời cho phép nước ta nay

Cùng được một ngày Cha Mẹ về Thiên

Cùng ngày Trời hóa thiêng liêng

Cùng trên đỉnh núi Tây Thiên lưng trời

Tích Trời để lại cho đời

Một nơi di tích của Trời ngày xưa

Trên đỉnh núi Tây Thiên mưa

Gió gào như bão giữa trưa không lành

Trên Trời sấm nổi đùng đoàng

Mưa to gió lớn rõ rành sấm vang

Tự nhiên có đám mây vàng

Từ Trời hạ xuống rõ ràng như sao

Như sao lấp lánh đón chào

Có hai Bệ Ngọc bước vào Cung Tiên

Xung quanh tả hữu đôi bên

Có Thần giúp việc đón lên Cung Lầu

Gió mưa, sấm biến đi đâu

Trời quang mây tạnh một màu cảnh Tiên

Giữa rừng sáng rực ảo huyền

Bồng bềnh trong cảnh Bồng Tiên đón về

Cha Mẹ đã nhất lời thề

Sinh con trọn về trai gái một trăm

Hôm nay đã được một năm

Các con khôn lớn đủ trăm người đời

Các con nghe Mẹ nói lời

Một trai, một gái nên đôi vợ chồng

Hãy đi bốn phía tây đông

Nam bắc thành vợ thành chồng từ đây

Thành gia đình một từ nay

Làm ăn sinh sống tự ngay chính mình

Đây là theo Luật Thiên Đình

Tự gia đình mình cuộc sống tự do

Làm ăn sinh con tự lo

Trăm người, trăm họ để cho sau này

Có dòng tộc họ từ đây

Chính những người này là Tổ họ dân

Là Ông, Bà Tổ họ trần

Tổ từng dòng họ xa gần nước non

Tổ đời dòng họ sinh con

Sinh cháu, sinh chắt, cho non nước nhà

Nối đời Dòng Tộc Quốc gia

Mẹ Tổ nước nhà chính thực Âu Cơ

Cha Lạc Long Quân bấy giờ

Sinh ra Dòng Tộc xưa giờ mai sau

Đời đời trường cửu dài lâu

Cho một dân tộc mở đầu tương lai

Một trăm trai gái có tài

Có sắc, có phép Thiên Đài ban cho

Có năm người Thần dặn dò

Dạy làm nương rẫy, dạy cho đủ nghề

Lên rừng, xuống biển, làng quê

Trồng khoai, cấy lúa đủ về chăn nuôi

Chăn tằm dệt vải dưới đời

Làm các nghề nghiệp ngược xuôi xa gần

Đó là Trời Đất ban phần

Cho một nước trần đã có từ xưa

Từ đời Tổ Nước dẫn đưa

Cho một dân tộc kế thừa trường lưu

Ngày giỗ Tổ dân nhất điều

Cúng chay, cúng mặn bao nhiêu tùy trần

Nước Nam có một Đoàn Thần

Đoàn Hòa Bình được Trời phân cắt làm

Giỗ Tổ Trời, Tổ nước Nam

Tại nơi Đền Thánh giáng ban việc Thần

Dạy người Đồng Trưởng viết vần

Viết lời Thánh đọc người trần được ghi

Ghi lời ngày lễ làm gì

Thánh dạy từng việc được ghi rõ ràng

Lễ đền đáp nghĩa công vàng

Lễ Tổ Trời Đất, lễ sang Tổ nhà

Lễ Cha, lễ Mẹ nước ta

Lễ Vua Hùng dựng nước nhà Văn Lang

Lễ các đời Vua rõ ràng

Có công dựng giữ nước Nam anh hùng

Lễ các danh nhân lễ chung

Lễ các anh hùng liệt sĩ nước Nam

Lễ đền đáp nghĩa rõ ràng

Hai bảy tháng bảy lễ làm cúng cơm

Đời đời đáp nghĩa đền ơn

Đền ơn liệt sĩ bốn phương nước nhà

Từ đời dựng giữ nước ta

Cho đến mãi mãi dân ta đáp đền./.

 

 

 

Phần 3:

Lời Cha Tổ nước nhà giáng dạy

Dạy muôn dân trăm họ nước nhà

Dạy bằng lời Hồn Tổ nước ta

Cha Lạc Long Tổ nhà nước Việt

 

Lời Hồn Cha đọc cho đồng viết

Viết lời Cha Tổ Nước ban ra

Dạy dân ta tu Đạo nước nhà

Thờ Trời Đất sinh ra Tổ Nước

 

Thờ Tổ Tông nước nhà làm được

Sinh ra người kiếp trước cho dân

Để dân ta có Tổ Tông trần

Đời nối đời cho dòng tộc nước

 

Lời Cha Mẹ Tổ Nước thầm ước

Đến bao giờ dân nước nghe ra

Tin Hồn Tổ Tông, Ông Cha ta

Tin Hồn Phật, Thánh, Thần có thật

 

Lời Hồn Cha dạy dân chu tất

Đạo làm người phải biết lo toan

Tu nhân tâm, hiếu thảo rõ ràng

Tu việc làm hàng ngày đức, thiện

 

Mỗi người dân lòng thành tự nguyện

Tu cho mình tu cả gia đình

Tu cho đời con cháu hiển vinh

Tu sẽ được cho mình phúc quả

Tu theo lời Bác dạy phẩm giá

Trung với nước phải hiếu với dân

Phải chấp hành luật pháp dưới trần

Phải chấp hành pháp lệnh Nhà nước

 

Phải đoàn kết việc làm mới được

Cùng chung nhau xây dựng nước nhà

Nhất một lòng bảo vệ nước ta

Giữ chủ quyền nước nhà độc lập

 

Lời hồn Cha dạy dân tu gấp

Tu cho mình, tu cả cho đời

Cho xã hội ngày một đẹp tươi

Cho Tổ quốc phồn vinh thịnh vượng

 

Tu cho mình không còn nghiệp chướng

Không gian tham lợi dụng của, tiền

Không gian tham vì chức, vì quyền

Đừng làm khổ cho dân, cho nước

 

Hồn Tổ Tông Cha, Mẹ mong ước

Dân nước ta hiểu được điều này

Tổ Tông ta từ xưa đến nay

Hồn sống mãi sau này vẫn sống

 

Vẫn lo toan, vẫn giúp nước nhà

Vẫn phù độ, hộ cho nước ta

Phù độ dân trên toàn nước Việt

Có những việc nước dân không biết

 

Rằng Tổ Tông nước Việt độ trì

Bao nhiêu vụ trọng án Tổ ghi

Bao nhiêu việc tầy Trời ngăn lại

Bao nhiêu việc quân giặc muốn hại

 

Phá nước Nam, hại đến dân Nam

Tổ Tông ta Phật, Thánh, các Quan

Hồn liệt sĩ hô vang cứu độ

Phật, Thánh, Thần người xưa là Cố

 

Làm cách mạng đánh giặc cho dân

Khi thác đi được hiển Thánh, Thần

Cho nên Hồn vì dân, vì nước

Hồn dũng cảm đã làm nên được

 

Cho xưa nay cho mãi mai sau

Cho đời đời vĩnh cửu dài lâu

Cho bất tận muôn đời thế hệ

Ngày giỗ này Hồn Tổ muốn kể

 

Để cho dân cho thế hệ sau

Cho người già, người trẻ bảo nhau

Chết không hết vẫn còn hồn, bóng

Chết không hết vẫn còn trông ngóng

 

Đời cháu, con, chắt, chút theo Hồn

Giữ nước nhà mãi mãi trường tồn

Không cho kẻ giặc nào xâm chiếm

Không cho kẻ bán nước lừa dân

 

Mỗi người dân phải vững lòng trần

Tin vào Đảng nước nhà lãnh đạo

Tin vào Đảng nước nhà sáng tạo

Tin Quốc hội họp đã thông qua

 

Đảng, Nhà nước như Mẹ như Cha

Lái con thuyền vượt qua sóng biển

Học tư tưởng Bác Hồ cống hiến

Bác vì dân, vì nước trọn đời

 

Bác là Cha là cả bầu Trời

Là lãnh tụ đời đời sống mãi

Bác có Hồn của Tổ tái lại

Hồn thứ năm của Tổ nước nhà

 

Hồn của Cha Lạc Long tái ra

Tái về Bác được là thứ út

Chính Bác Hồ, Người đã thắt nút

Cuộc chiến tranh chấm dứt hoàn toàn

 

Bao nước người to lớn dã man

Đã phải thua đầu hàng nước Việt

Đó là một điều rất đặc biệt

Tại làm sao nước Việt thắng người

Đó là nhờ ơn Đất ơn Trời

 

Ơn Tổ Tông ơn Dòng Tộc Nước

Ơn bao đời hy sinh kiếp trước

Có Hồn Thiêng đất nước giúp dân

Có bao hồn liệt sĩ giúp trần

 

Có toàn dân đồng lòng đánh giặc

Quân đội ta không quản khó nhọc

Dám hy sinh vì nước vì nhà

Bao thanh niên xung phong đi ra

 

Cùng bộ đội giữ nhà giữ nước

Bao dân quân du kích làm được

Đánh tan quân giặc cướp nước nhà

Bao bà mẹ đã phải xót xa

 

Vì chồng con xa nhà vì nước

Đã hy sinh để giành bằng được

Thống nhất hòa bình, độc lập tự do

Để đời đời, mãi mãi chăm lo

 

Cho đất nước muôn đời phồn thịnh

Cho đất nước không bị thôn tính

Kể từ đây mãi mãi, đời đời

Có Tâm Linh Hồn Nước sáng ngời

 

Cùng trần thế giúp đời nước Việt

Hồn Tâm Linh thật là đặc biệt

Lo cho dân, cho nước, cho đời

Sẽ được thành sự thật đẹp tươi

 

Sẽ có một Đạo Trời muôn thuở

Sẽ có Đạo Tâm Linh chất chứa

Sự tin yêu đồng thuận nước nhà

Đạo từ Đền Hòa Bình khai hoa

 

Do Hồn Cha nước nhà sáng lập

Dân hãy chờ Nhà nước sẽ cấp

Giấy công nhận Đạo Nước ra đời

Đã mười hai năm hoạt động rồi

 

Báo khu phố, báo nơi thị trấn

Giờ lên phường thị xã Chí Linh

Tỉnh Hải Dương đất địa Tâm Linh

Các danh nhân giáng linh hội tụ

 

Ngày giỗ này hội viên không đủ

Tùy từng nơi đại diện về Đền

Tùy tâm trần góp giỗ Tổ Tiên

Người đi lễ, ở nhà tùy ý

 

Đạo Tâm Linh, dân hãy nhớ kỹ

Không ăn chay, không phải tịnh thân

Hàng ngày không phải tụng Kinh Thần

Lễ tùy tâm ngày rằm, mùng một

 

Tự tụng kinh đọc sách của Thần

Học không phải lên hương dưới trần

Không gõ mõ, không lần tràng hạt

Không đọc kinh đạo khác cho mình

 

Đạo duy nhất ở Đền Hòa Bình

Đạo Trời Nước Việt Nam” muôn thuở

Đạo Tâm Linh Nước Việt” chất chứa

Do Tâm Linh chỉ đạo việc làm

 

Việc từ Trời ban xuống cho Đoàn

Việc Thánh Thần nước Nam giáng dạy

Việc Thánh Thần nước Nam trông cậy

Trao Đoàn Thần trọng trách lo toan

 

Làm việc Thánh theo Lệnh Thiên Đàng

Sớ chữ Thiên, phép làm của Thánh

Không tiền vàng, mũ mã, tiền âm

Không làm việc theo kiểu duy tâm

 

Làm việc Thần theo Thần, Thánh dạy

Công việc Thánh trần đã trông thấy

Đền Hòa Bình làm việc lớn cao

Việc Tâm Linh Thánh Nước dạy trao

 

Cho đồng học lo vào việc Thánh

Đoàn và Đồng Thánh trao trọng trách

Việc giúp dân, giúp nước Nam nhà

Đời nối đời theo Thánh nước ta

 

Theo Tâm Linh nước nhà dạy bảo

Các thanh đồng trung thành hiếu thảo

Đức, trí, tâm, nhân hậu, thật thà

Nhất một lòng theo Đảng nước ta

 

Theo Quốc hội, nước nhà ban dạy

Đồng làm sai Luật Thánh sẽ thấy

Thánh sàng đồng không đủ đức, tâm

Thánh sẽ cho nghỉ việc của đồng

 

Thánh không cho đồng nào sai Luật

Đạo Tâm Linh lòng thành chân thật

Phải chấp hành đầy đủ nội quy

Các hội viên phải nhớ luật ghi

 

Ai ai cũng chấp hành Luật Thánh

Chấp hành chính sách của Quốc gia

Hiến pháp Nhà nước đã ban ra

Từ tỉnh, huyện, địa phương xã nhà

 

Ai ai cũng chấp hành nghiêm chỉnh

Để cùng nhau đoàn kết, thương yêu

Làm công việc hướng thiện hơn nhiều

Góp phần chung xây dựng đất nước

 

Đoàn Hòa Bình Thánh có quy ước

Các nhà dân đám cưới, đám ma

Không ai được rắc tiền chi qua

Rải dọc đường đó là phạm Luật

 

Các Quan không cần tiền rải thật

Tiền thật có ảnh của Bác Hồ

Trần rải đường dân sẽ bước vô

Dẫm lên tiền hoặc xe đi lại

 

Việc ấy sai ai làm sẽ trái

Với Đạo Thần, Đạo Thánh nước Nam

Ai làm sai hỗn láo rõ ràng

Không cho phép ai làm như thế

 

Cấm rắc đường Lệnh của Thượng Đế

Tiền vàng âm, tiền thật phí tiền

Kể từ đây trần thế dưới miền

Hãy nghe lời Hồn Thiên dạy bảo./.

 

Kính viết theo lời Hồn Thánh đọc

 tại lễ giỗ ngày 3/3/Quý Tỵ – (12/4/2013)

Đồng trưởng: Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *