CỐT THỜ BÁT HƯƠNG CÁC QUAN THỔ CÔNG

CỐT THỜ BÁT HƯƠNG

CÁC QUAN THỔ CÔNG

Kính xin thờ các Quan Thần

Tại gia đất ở thờ Thần tại gia

Tuần, rằm kính lễ hương hoa

Kính cầu Quan chứng độ nhà bình an

Cầu tài, cầu lộc, trên ban

Từ đây mãi mãi ơn Quan, ơn Thần.

Kính xin thờ các Quan Thổ Công Thần Đất tại gia

Từ ngày…tháng…năm (âm lịch)

 Ngày…tháng…năm (dương lịch).

———————————————————————————–

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỚ XIN AN VỊ BÁT HƯƠNG

Kính xin an vị bát hương

Gia đình thành kính đèn hương tại nhà

Lễ nghi đơn giản hương trà

Xin Quan giúp hộ việc là hôm nay

Xin an vị bát hương này

Từ đây thờ phụng ở ngay ban thờ

Tại gia xin được từ giờ

Bát hương an vị ngôi thờ từ đây

Một, rằm, kính lễ từ nay

Cầu Quan, cầu Tổ Tông nay gia đình

Xin trên giúp độ an bình

Gia đình kính lễ tạ trình các Quan./.

Kính xin các Quan an vị cho bát hương thờ các Quan và Gia tiên được an ngôi chính vị từ đây.

Lời dặn: Bài này viết thành sớ, lễ đọc trình xong rồi hóa đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *