Cha cấm người trần lấy sách của thần

CHA CẤM NGƯỜI TRẦN

LẤY SÁCH CỦA THẦN

SỐ 2 CÚNG MƯỚN

 

1. Cha cấm tất cả những ai

Lấy sách của Thánh làm bài cúng thuê

Cúng mướn cho dưới trần quê

Người ấy phạm Luật Thánh phê sổ Thần

Sách này đi cúng cho dân

Làm phạm vào tội ghi phần sổ Thiên

Người làm lợi dụng dưới miền

Ăn cắp bản quyền của Thánh nước Nam

Bản quyền Đền Hòa Bình làm

Họ Phạm Thị Xuyến nghe sang lời Thần

Được ghi làm sách cho dân

Được ghi sách gốc của Thần Đền Cha

Để cho dân nước Nam nhà

Có được Đạo Nước Nam ta dạy đời

Dạy tu tâm đạo làm người

Dạy tu Đạo Trời, Đạo Nước an khang

Đạo đền đáp nghĩa công vàng

Đạo thờ người có công sang cho đời

Đạo dạy chính nghĩa tốt tươi

Người thật, việc thật, dưới đời tâm linh

Cha thương dân nước Nam mình

Thấy sách là học thực tình không hay

Không biết đúng, sai chi nay

Bấy nay tà đạo đặt bày kế mưu

Giả danh làm đạo rất nhiều

Dân ta mê nhiều tốn của, hao công

Bọn tà nó rất cuồng ngông

Nó gây phá Đạo Tổ Tông nước mình

Nó không phá nổi thực tình

Nó sẽ bị lộ mặt hình tà gian

Hồn tà độc ác gian tham

Đồng tà rồi sẽ khổ oan vì tà.

2. Nay Cha viết Lệnh báo ra

Cha cấm đồng tà lấy sách số 2

Và lấy các sách có bài

Đền Hòa Bình viết không sai chữ nào

Đồng tà đem ghi tên vào

Lấy danh sách Thánh ghi vào mình nay

Lấy sách số 2 quyển này

Đi làm thầy cúng cho nay dân mình

Để ăn tiền cúng thực tình

Lễ tà ăn hết, vong mình được chi.

3. Đừng nhờ đồng tà lễ gì

Phí công cúng lễ, Thánh ghi tội trần

Vì đầu họ có tà thần

Cúng Thánh không giáng, tà thần nó xơi

Bài này Cha đọc ghi lời

Đồng tà làm láo sẽ thời tội to.

4. Làm bìa sách lại tự lo

Ghi tên vào sách tội to với Thần

Lấy sách đi cúng cho dân

Thánh ghi tội trần chết phải tù gông

Đời đời, mãi mãi khổ vong

Không ai giải được tội vong tù hồn

Đời đời con cháu khổ dồn

Cha dạy trần nhớ tỏ tường từ đây.

5. Sách này chỉ cho dân nay

Tự học, tự đọc, làm nay cho mình

Làm việc theo sách thực tình

Tự làm cho mình, cho cháu, cho con

Cho anh, em được vuông tròn

Không làm thầy cúng, ăn đòn khổ sau.

6. Tổ quy làm được cho nhau

Đám tang làm giúp theo câu sách Thần

Ai nhờ cũng giúp cho dân

Làm theo sách Thần là đúng Lệnh Cha

Thương dân Cha đã ban ra

Sách Thần đầy đủ giúp là cho dân

Các Quan sẽ theo dõi trần

Ai làm sai lệnh Đình Thần nước Nam

Làm trái bị tội ghi sang

Các Quan ghi sổ Thiên Đàng tội to

Việc dân Thánh Nước liệu lo

Thánh là thầy giáo dạy cho dân mình

Lễ không vàng, mã linh tinh

Lễ đồ ăn được, gia đình tự lo.

 

 Lời dạy của Cha:

1. Cha cấm dân không ai được lấy sách số 2 này đi làm thầy cúng rong cho dân để lợi dụng kiếm tiền trần. Cha cấm không ai được chép lại các bài cúng trong sách của mình để đi cúng rong; cấm không được làm bìa sách lại; cấm không ai được ghi tên của mình vào sách của Thánh, chỉ có một người duy nhất được viết ra, được ghi tên vào sách Thần.

2. Cha cấm các đồng tà lấy sách Thánh làm đạo lừa dân. Cha chưa ban cho ai là nơi thứ hai làm việc đạo này, duy nhất chỉ có Đền Hòa Bình là nơi Cha ban đầu tiên trên đất nước Việt Nam, được làm việc Đạo Trời nước Việt Nam – Đạo Tâm Linh Đặc Biệt, do Trời ban ra, do Hồn Tổ Cha khai sinh ra Đạo.

3. Gốc Đạo tại Đền Hòa Bình, là trụ sở Tâm Linh, Trời giáng dạy học, Tổ Tổng nước nhà giáng dạy học, dạy làm, dân đừng ai nghe theo những người lấy sách của Đền Hòa Bình đi cúng rong cho dân, tự xưng là đồng hay thầy cúng, những người ấy hoàn toàn sai, không đúng. Đền Hòa bình, Đoàn Hòa Bình không cắt cử đồng đem sách số 1, số 2 đi cúng cho dân; nếu các đồng đi làm việc cho dân nhờ, đồng sẽ có sớ, sách bài của đồng làm riêng, khác hẳn với những người thầy mo, đồng tà. Nhân dân hãy chú ý để tránh bị lừa do những người xấu lợi dụng việc Thánh. Ai nhờ họ làm cốt bát hương thờ là tà từ đầu họ nó sẽ đến nhà mình nó ăn mất lễ mà gia đình mình cúng, nhà mình sẽ gặp sự không lành, không tốt đẹp, đó là điều ác của hồn tà nó ở trong người đồng tà, thầy tà đi cúng rong.

4. Nếu ai lấy sách của Thánh Đền Hòa Bình làm sai với quy định của Thánh sẽ bị Thánh, Thần, các Quan ghi sổ tội với Thánh Thần. Cha mong dân đừng ai cố tình sai phạm vì tham tiền mà để khổ cho đời mình và bao đời con cháu.
 

Kính viết theo lời đọc của Hồn Cha Tổ nhà nước Việt Nam

Tại Đền Hòa Bình – Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *