CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN BÁN NHÀ ĐẤT Ở

Kính trình các Quan Thổ Công Thần Đất

(Ở đâu ghi ở đấy….)

Kính xin phép Đức các Quan

Gia đình con có việc bàn với nhau

Xin bán nhà đất cần mau

Xin được lo việc tới sau cho trần

Xin Quan giúp hộ, độ phần

Xin được bán đất nhà trần tại gia

Xin Quan cho phép người nhà

Xin được thuận lơi lo ra việc làm

Xin cầu, xin kính Thiên Đàng

Xin cầu, xin kính các Quan đất nhà

Dun dủi cho khách gần xa

Tới mua thuận lợi đất nhà nơi đây

Con xin phép Tổ Tiên này

Cho chúng con bán nhà này đất trần

Xin Gia tiên giúp hộ phần

Bán nhà đất ở xin phần thuận an

Cầu xin gia sự đôi đàng

Phần Âm phù hộ việc sang tốt lành.

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>