LỜI CHA MONG ĐỢI TRẦN ĐỜI VIỆC DÂN, VIỆC NƯỚC VIỆC TRỜI TÂM LINH

LỜI CHA

MONG ĐỢI TRẦN ĐỜI

VIỆC DÂN, VIỆC NƯỚC

VIỆC TRỜI TÂM LINH

7 h 00′ ngày 4/3/2002 – 21/Giêng/ Nhâm Ngọ

Lời Cha mãi mãi trường sinh

Hồn Cha báo gọi dân mình nước Nam

Hãy cảnh giác đạo tà gian

Hiện nay nhũng loạn lan tràn khắp nơi

Khắp trong nước Việt sáng ngời

Bọn tà gây rối khắp nơi tung hoành

Bây giờ đang lúc giao tranh

Hồn Cha giáng dành cho nước, dân ta

Lời Cha đọc trước cửa Toà

Báo nước Nam nhà vĩnh cửu dài lâu

Trường tồn non nước đứng đầu

Tâm linh cao nhất nhiệm màu phép Thiên

Đã được Trời, Đất ban truyền

Cho dân có một Sử Thiên, Sử Trời

Hồn Cha trao tặng cho đời

Có người đã được viết lời Cha trao

Một trăm bài lịch sử vào

Báo trần biết được lời trao ân tình

Đó là lời Cha nước mình

Hồn đọc Lịch sử Thiên Đình cho dân

Để dân biết được việc Thần

Để dân làm đúng lời cần Cha ban

Cha bàn với nước, dân Nam

Nghiên cứu lời của Cha ban cho đời

Bao nhiêu lời của Đất, Trời

Danh nhân đất nước trao lời dạy dân

Duy nhất có một Đạo Thần

Đạo Tâm Linh Nước ban vần báo tin

Đạo Tâm Linh Nước báo tìm

Lời thơ Cha đọc nhắn tin cho đời

Hỡi dân nước ! Hỡi loài người !

Hãy nghe Cha đọc giáng lời dạy dân

Bao nhiêu lời Cha ân cần

Cha cho in sách báo dân nước nhà

Công an hãy đọc nghe ra

Đừng bắt sách của Đức Cha ban lời

Sách của Cha đã dạy đời

Khắp trong non nước Việt thời Nam ta

Để dân học Đạo của Cha

Đạo vì độc lập, giữ Nhà nước, dân

Đạo vì Tổ quốc Việt trần

Đạo làm cách mạng vì dân, vì đời

Đạo làm công việc Đất, Trời

Đạo làm công việc của Người là Cha

Cho Tổ đất nước Nam nhà

Cha là chủ Toà của cõi Tâm Linh

Cha đã trao Đoàn Hòa Bình

Được cầm chìa khóa Tâm Linh ra đời

Cha đã trao cho hai người

Con cả, con thứ, của thời Hùng Vương

Tái lại cho dưới trần dương

Về con Mẫu Liễu thiên đường nước ta

Cô Quỳnh, cô Quế xưa mà

Về Trời tái lại cho là nước, dân

Hai Bà Trưng Trắc, Nhị trần

Một thời làm tướng đánh quân bạo tàn

Về Trời, Trời lại giáng ban

Cô nhất, Cô nhị rõ ràng con Cha

Trần Triều, Kiếp Bạc sơn hà

Về Trời song lại tái là đôi Cô

Tự nhiên bán nước giúp vô

Cho Trần Hiển Đức giữa trưa về Trời

Cả ba theo lệnh của Người

Vua Cha đòi người phải cấp tốc đi

Vòng lửa từ Trời một khi

Thả xuống dưới đất cho thì trần gian

Ba người giữa trưa rõ ràng

Mười hai giờ Ngọ lệnh ban của Trời

Theo một vòng lửa ba người

Cùng bay một lúc về Trời không sai

Để lại cho dưới trần ai

Ở làng Khê Khẩu không sai lúc này

Vẫn còn hai cây đa nay

Bây giờ vẫn đẹp xanh nay tốt mà

Hai Cô là hai cây đa

Do Trời ban lại cho là nước, dân

Đây là dấu ấn Sử Thần

Mà Trời để lại dấu chân hai Người

Một thời giúp nước, dân đời

Hai hồn nữ tướng không thời phải ai

Bấy lâu dân xã thờ Ngài

Là Trần Hiển Đức không sai một đền

Một đền thờ Đôi Cô Tiên

Tự nhiên giáng miền giúp tướng, giúp quân

Sử Trời chưa ai biết phần

Cho nên Trời đã ban vần báo tin

Họ Phạm Thị Xuyến dưới miền

Ngài gọi lời truyền cấp tốc phải lo

Dâng một khung khám để cho (1992)

Nhà đền Văn Đức đã lo thờ Ngài

Hôm nay Cha lại cắt sai

Họ Phạm phải viết thành bài cho Cha

Con phải đem tiền về Tòa

Công đức để là đóng khám kính ngay

Khám thờ tượng Ngài là đây

Khẩn trương kịp hội đền nay khánh thành

Mùng hai sinh Ngài rõ rành

Đó là lệnh của Thiên thành trao con

Con hãy lo ngay cho tròn

Gọi điện báo với nhà đền về đây

Nhận tiền công đức của thầy

Con là thầy Thánh, không nay thầy trần

Nhà đền hãy nghe từng phần

Gửi hai bài viết của phần Cha ban

In gửi nhà đền họp bàn

Xem rằng có đúng lệnh ban của Trời

Chấp nhận hãy đáp lại lời

Rồi có lời mời Đoàn đến giúp cho

Khai đền Cha sẽ ban cho

Một bài khai mạc để cho nhà đền

Trong Ban khánh tiết dưới miền

Thật là trọng thể uy nghiêm hải hà

Thật là đẹp tốt vinh hoa

Cho dân thôn, xã, huyện nhà, tỉnh nay

Đó là Cha báo điều hay

Để trần biết được mà nay lo cùng

Lời thơ tha thiết mặn nồng

Gửi nơi thôn, xã, Đền Rồng Ngài nay

Gửi xã Văn Đức, huyện này

Chí Linh đất Thánh, tỉnh này Hải Dương ./.

 

Kết thúc viết theo lời Cha đọc

8h50’ ngày 4/3/2002 (ngày 21/Giêng/Nhâm Ngọ

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *