LỜI CHA DẠY TU TIẾP

LỜI CHA DẠY TU TIẾP

 Hãy nghe lời Mẹ lời Cha

Làm điều phúc thiện thật thà từ đây

Đồng tà hãy hạ màn ngay

Đừng ai lợi dụng việc nay Thánh, thần

Hãy bỏ lòng tham hại dân

Đừng hại người trần gọi mã tiến căn

Trình đồng mở phủ nhố nhăng

Hầu cho mát mẻ, không rằng được chi

Hầu đồng tập thể làm gì

Hầu toàn tà giặc một khi trên đầu

Thánh không giáng bóng đừng hầu

Hầu phí tiền của, phạm câu Luật Thần

Triệu người có một người trần

Mới có số Thần căn Thánh cắt sai

Không phải bất cứ một ai

Thích hầu là được hầu sai hoàn toàn

Dân hãy nghe Luật Thiên Đàng

Bỏ hầu Tứ phủ rõ ràng từ đây

Từ thế kỷ hai mốt nay

Và cho mãi mãi từ nay không hầu

Không ai còn bóng trên đầu

Gọi hầu Tứ phủ gọi hầu Bàn loan

Ai hầu là sai hoàn toàn

Tội sai nặng lắm khổ sang sau này

Chết vào ngục tối đắng cay

Khổ oan con cháu của nay người hầu

Cha thương Cha dạy từng câu

Ai hầu hãy bỏ không sầu, không lo.

Khăn áo hầu Thánh đem cho

Các đội văn nghệ họ lo cho mình

Văn nghệ múa kịch thực tình

Hợp lý, đỡ mình, mình hết phải lo

Tự mình giải điện thờ to

Hoặc điện thờ bé khỏi lo hương đèn

Thánh không giáng ngự, không khen

Thờ điện tà đến có phen điên khùng

Bây giờ tà ác rất hung

Đói ăn nó đến, hợp chung nhà mình

Gia đình, con cháu thực tình

Sẽ khổ bất bình vì lũ tà gian

Tà là hồn giặc bạo tàn

Sống nó là giặc, chết sang là tà

Dân ít hương, nước tại gia

Tuần, rằm, giỗ, tết hãy là thắp hương

Hãy tụng kinh Phật Thiên Vương

Hãy tụng kinh Thánh đèn hương khi mời

Ngoài ra đọc sách tại nơi

Không cần hương khói không mời chi mô.

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hoà Bình thờ Tâm Linh nước Việt tháng 7 năm 2013,  Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến – Sao Đỏ – Chí Linh – Hải Dương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *