Lời Cha dạy Luật tiền âm phủ

LỜI CHA DẠY

LUẬT TIỀN ÂM PHỦ

 

Lời Cha dạy Luật tiền âm

Cũng là theo Luật Thiên Âm ban hành

Từ xưa không có rõ rành

Sau giặc đô hộ lộng hành sang ta

Tục lệ nước họ truyền ra

Sang dân ta đã ngấm ra đạo ngoài

Nhiều việc truyền bá quá sai

Nước ta không có, Thiên Đài không ghi

Đấy là luật, lệnh, nội quy

Nước nào nước ấy, nội quy nước mình.

Còn như Luật của Thiên Đình

Tiền âm, vàng mã thực tình không ghi

Nhà Trời không có nội quy

Cúng vàng, tiền mã không ghi Luật này.

Luật này từng nước đặt bày

Làm sai không đúng chi nay Luật Thần

Phí tiền xưa nay của dân

Cúng còn phạm Luật Thánh, Thần, Trời cao

Phí công, tốn của lo vào

Mã lớn, mã nhỏ, phí bao nhiêu tiền

Làm dân mê muội dưới miền

Kẻ điêu bịa đặt liên thiên để làm

Làm cả các con vật sang

Ô tô, xe máy, nhà sang mấy tầng

Tất cả tự trần lừa trần

Không có Luật Thần làm mã thứ chi

Không tiền âm phủ thứ gì

Tất cả là giấy lộn khi dưới trần

Tất cả là sự lừa dân

Phật, Thánh với Thần không nhận thứ chi

Vong âm cũng chẳng nhận gì

Tiền đài sấp ngửa, tin chi tiền đài

Ai cúng xin đài là sai

Người cúng tai điếc xin đài biết chi.

  1. Từ nay dân hãy tu trì

Theo đường Đạo mới Thánh ghi dạy trần

Không theo đạo sai khổ thân

Phí tiền, công trần đốt mã là sai.

Từ đây, mãi mãi, lâu dài

Lệnh Thiên, Trời, Đất ban bài dạy dân

Từ đây Lệnh, Luật Thánh, Thần

Tổ Tông đất nước dạy dân Nam nhà

Hãy theo Luật Đạo nước ta

Ta thờ, ta cúng phải là thật nay

Đừng cúng điêu bạc không hay

Cúng sai phải tội từ đây khổ mình.

Thế kỷ hai mốt thực tình (21)

Thế kỷ Thiên Đình giáng nước Việt Nam

Thế kỷ Trời, Đất giao ban

Thế kỷ việc làm sửa đổi cho dân

Thế kỷ Trời, Đất định phân

Thế kỷ Luật Thần, Trời, Đất ban ra.

Trước nhất từ nước Nam ta

Đứng đầu lo việc Quốc gia Âm phần

Phải thi hành Luật Trời phân

Phải thi hành Luật Thánh, Thần nước Nam

Đừng ai trái Luật Thánh ban

Sẽ chuốc lấy họa gian nan gia đình.

Luật Thiên nghiêm ngặt thực tình

Duy nhất một cửa Thiên Đình viết ra

Luật Trời, Luật Đất bao la

Luật Tổ Tông nước Nam nhà đã ban

Luật Phật, Luật Thánh, Thần, Quan

Đền Hòa Bình được ghi sang hàng đầu

Một nơi duy nhất ghi câu

Lệnh Trời, Lệnh Tổ một màu cho dân

Từ đây mãi mãi cho trần

Không có lệnh Thần vàng mã, tiền âm

Mãi mãi Luật của Thiên Cung

Từ đây cấm mã, vàng cùng tiền âm.

 

Kính viết theo lời của Đức Thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình năm 2001

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *