CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH SỚ XIN ĐỔ MÁI NHÀ TRẦN

Kính xin phép Đức Quan, Thần

Xin đổ mái nhà trần mới đang xây

Hôm nay xin đổ mái này

Mái nhà tầng… hôm nay thuận hòa

Cầu trên độ, hộ tại gia

Ngày làm an, đẹp mái nhà hôm nay

Gia đình với thợ chung tay

Đổ mái tốt đẹp cho nay gia đình

Cầu Quan độ giúp thực tình

Mọi sự an bình tốt đẹp mười mươi

Lòng thành kính lễ xin mời

Các Quan chứng độ tại nơi gia đình.

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>